Bindal

Omstillingsperiode 2015-2020. Bindal var preget av konkurs av hjørnesteinsbedrift. Målet er 50 nye lønnsomme arbeidsplasser og en økning i både sysselsatte og innbyggere.  

Konkursen ved Bindalsbruket våren 2013 sammen med den betydelige avgangen av arbeidsplasser i landbruket i løpet av de siste årene rammet kommunen hardt. Kommunen har også hatt en betydelig befolkningsnedgang de siste årene.

Utfordringen: Bakgrunn for omstillingsstatus

Bakgrunnen for at Bindal kommune kan søke om omstillingsstatus er konkursen ved Bindalsbruket våren 2013 sammen med den betydelige avgangen av arbeidsplasser i landbruket i løpet av de siste årene. Nordland fylkeskommune har beregnet direkte og indirekte sysselsettingseffekter av konkursen ved Bindalsbruket. I virkningsberegningen er det forutsatt at det er 50 sysselsatte ved Bindalsbruket AS (2011). Den direkte effekten utgjør et tap av 62 arbeidsplasser, mens totalt antall berørte i Bindal er 130 personer. Den totale effekten er en nedgang i antall sysselsatte på 15,5 % av årsverk i Bindal.

Bindal har et ensidig næringsliv, der det er flest sysselsatte i offentlig forvaltning og annen tjenesteyting. De viktigste næringsveiene i kommunen ved siden av offentlig sektor har vært jordbruk, industri, havbruk og handel og tjenesteytende næringer. Det er et omfattende behov for en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og innovasjon med sikte på å utvikle nye arbeidsplasser i kommunen slik at kommunen på lang sikt blir mindre sårbar for svingninger i arbeidsmarkedet.

Kommunen har også hatt en betydelig befolkningsnedgang de siste årene. Nordland fylkeskommune har i sin analyse av Bindal kommune, utarbeidet mai/juni 2013 konkludert med at kommunen oppfyller kravene som stilles til å bli en omstillingskommune.

Hovedmål og strategier

Mål
Det har vært gjennomført en grundig prosess med strategisk utviklingsanalyse som på en god måte avdekker mulighetsområdet for en omstilling i Bindal kommune. Den foreliggende omstillingsplanen gir et godt grunnlag for omstillingsprosessen. Omstillingsplanen prioriterer satsingsområder som bygger på Bindal kommune sine fortrinn og har skissert følgende mål for omstillingsperioden:

  • 50 nye, lønnsomme arbeidsplasser i Bindal innen 2020
  • 550 sysselsatte i Bindal innen 2020
  • 1500 innbyggere i 2020

I omstillingsperioden frem til 2020 ønsker man å etablere minimum netto 50 nye, private arbeidsplasser.

Samtidig med at antall innbyggere har sunket, har også antall sysselsatte i Bindal blitt sterkt redusert. Pr. i dag er det om lag 500 sysselsatte i Bindal. I løpet av omstillingsperioden er målet at dette øker med 50, slik at antall sysselsatte i Bindal blir 550 i løpet av perioden.

Det siste hovedmålet er at det skal være 1500 innbyggere, tilsvarende dagens innbyggertall, i Bindal i 2020. Kommunen har opplevd en jevn befolkningsnedgang de siste femti årene og denne trenden er nødt til å snu for at Bindal også i fremtiden skal være et livskraftig samfunn.

 

Strategier innsatsområder – rullert omstillingsplan for 2017 – 2020.

Overordnende innsatsfaktorer i omstillingsplanen for innovasjonsløft
I den rullerte omstillingsplanen velger man nå å sette økt fokus på omstillingsarbeidet sitt bidrag til å skape tankesett for innovasjon for et mangfoldig og robust bygde- og næringsliv i hele Bindal kommune – ett innovasjonsløft.  Selv om vi jobber bredt så vil man I denne planen sette ekstra fokus på muligheter I;

blå-sektor;
opplevelsenæringen og;
trebearbeidende- og annen industri, i prioritert rekkefølge.

For å oppnå dette må Bindal Utvikling inspirere til å våge andre tankesett gjennom å kunnskape om og styrke evnen til innovasjon, på en ny måte.  Vi må spille på innbyggernes ressurser og de naturgitte forutsetningene, være på hugget og åpen for at verden er full av udekte behov.

Det er gjennom de fantastiske menneskene i Bindal framtiden skapes.

De tre overordnede innsatsområdene 2017 – 2020 blir da:

A. En levende Brukstomta Næringspark – hjertet for innovasjonsløftet
Resultatmål Brukstomta Næringspark– for omstillingsperioden
* Minst netto 30 nye arbeidsplasser lokalisert i Brukstomta Næringspark innen 2020. 

B. Et mangfoldig og robust næringsliv – kompetanse for innovasjonsløftet
Resultatmål for mangfoldig og robust næringsliv– for omstillingsperioden
* Minst netto 20 nye arbeidsplasser i næringslivet innen 2020.

C. Vekstkraft og attraktivitet – drivkraft for innovasjonsløftet
Resultatmål for vekstkraft og attraktivitet for omstillingsperioden.
* Bindal kommune har 1500 innbyggere i 2020

Organisering

Kommunen eier alle aksjene Bindal Utvikling AS. Selskapet, skal drive omstillingsprogrammet for kommunen.

Styret består av:

  • Britt Helstad (styreleder)
  • Marit Dille (nestleder)
  • Bjørn Gillund
  • Sigbjørn Bergh
  • Stein Okstad

Varamedlemmer:

  • Elling M. Bøkestad
  • Karoline Velde

Økonomiske rammer

Nordland fylkeskommune har innvilget Bindal kommune status som omstillingsområde i inntil seks år. Fylkeskommunen vil imidlertid kunne forkorte tiden enten på grunn av endrede rammebetingelser knyttet til regionalutviklingsmidlene fra KMD eller at programmet oppnår sine mål eller at det viser seg at fundamentet for videre omstillingsprogram er borte.

Nordland fylkeskommune har godkjent den framlagte strategi- og handlingsplanen og innvilget på bakgrunn av denne Bindal kommune et tilskudd inntil kr 3 000 000,- til gjennomføring av handlingsplanen for første år 2015. Kommunen må selv bidra med 25 % av det totale kostnadsgrunnlaget.                

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Bindal?

Bindal Utvikling AS 
Bindal Utvikling på Facebook
Bindal Kommune                      

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Bindal? Ta kontakt med oss:                

Anja Tjelflaat
Daglig leder Bindal Utvikling AS / programleder omstilling i Bindal
+47 93 20 36 00
anja.tjelflaat@gmail.com

Britt Helstad
Styrets leder, Ordfører Bindal kommune
+47 95 27 41 34
britt.helstad@bindal.kommune.no