Dyrøy

Omstillingsperiode 2017-2020. Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune evaluere om omstillingsstatusen skal forlenges i tre nye år.
Dyrøy er preget av nedgang i sysselsetting og negativ befolkningsutvikling. 
Målet er å skape 25 nye arbeidsplasser.

Dyrøy kommune har et ensidig og konkurranseutsatt næringsliv, og de siste årene har det vært en betydelig nedgang i antall sysselsatte. I tillegg har kommunen store demografiske utfordringer. Befolkningen er aldrende og utdanningsnivået er relativt lavt. På grunn av dette fikk Dyrøy kommune omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogrammet skal skape 25 nye arbeidsplasser.

Utviklingsmuligheter

Dyrøy er en kystkommune geografisk plassert i Midt-Troms, på innsiden av øya Senja. I kommunen bor det i overkant av tusen innbyggere. I dag er arbeider den største andelen sysselsatte innenfor helse- og sosialtjenester eller innenfor industrisektoren.

Kommunen ønsker å utvikle eksiterende næringsliv og etablere en bredere næringsstruktur. I kommunen er det tre mulighetsområder som peker seg ut, og disse danner grunnlag for omstillingsarbeidet.

  • Naturgitte fordeler knyttet til naturen, havet og sjøen
  • Beliggenhet og samferdsel
  • Eksisterende næringsliv, særlig knyttet til havbruksnæring og industri

Bakgrunn

Dyrøy kommune har hatt en nedgang i sysselsatte de siste tolv årene. Majoriteten av de yrkesaktive arbeider i offentlig sektor. Næringsstrukturen i privat sektor er relativt ensidig, og markedet er svært konkurranseutsatt. I underkant av en tredjedel av den yrkesaktive befolkingen pendler ut av kommunen for arbeid.

Kommunen har opplevd en kontinuerlig negativ befolkningsutvikling, og det er stor sannsynlighet for at befolkningsnedgangen fortsetter i årene fremover. Befolkningen er aldrende og forsørgelsesbyrden er økende. Utdanningsnivået er relativt lavt, hvor i underkant av tjue prosent har fullført høyere utdanning.

Mål og innsatsområder

Målet for omstillingsarbeidet er å utvikle og sikre 25 arbeidsplasser frem mot 2020. Dyrøy kommune ønsker å tilrettelegge for vekst i nye og eksiterende næringer, samt skape økt bolyst.

I omstillingsarbeidet har Dyrøy kommune identifisert fire innsatsområder.

  • Sjømatnæringen og tilknyttet leverandørindustri
  • Opplevelsesnæringen
  • Eksisterende næringsliv
  • Attraktivitet – med offentlig tilrettelegging

Dersom kommunen får forlenget omstillingsstatus med tre nye år, skal det skapes ytterligere 25 arbeidsplasser mot 2023.

 

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program og eies av kommunen. Omstillingsstyret har fem medlemmer. Ordfører, Marit Alvig Espenes er styreleder og styret består ellers av Tom-Rune Eliseussen, Kenneth Karlsen og Tone Pettersen som representanter for næringslivet og Kjell-Sverre Myrvoll som politisk representant. Tore Uthaug, kommunenes rådmann, Kristian Figenschau fra Troms fylkeskommune og Trond Dekko Andersen fra Innovasjon Norge er observatører i styret.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Dyrøy?

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune? Kontakt oss:

Stig Stokkeland
Programleder
+47 909 34 654
stig.stokkeland@dyroy.kommune.no

Marit Alvig Espenes
Styrets leder, Ordfører Dyrøy kommune
+47 913 35 574
marit.espenes@dyroy.kommune.no