Lierne

Omstillingsperiode 2015-2021. Lierne har utfordringer med nedleggelse av hjørnesteinsbedrift, og nedgang i sysselsetting. Målet er å skape arbeidsplasser og bygge nettverk i kommunen.

Med betydelige utmarksressurser, har jord- og skogbruk historisk vært viktigste næringsvei og grunnlag for bosetting. En generell negativ trend i næringa, har i Lierne blitt forsterket av problemer knyttet til voksende rovdyrstamme.

Lierne har de siste femti årene hatt en jevn og kontinuerlig befolkningsnedgang. 1.1.1964 hadde kommunen 2045 innbyggere. Befolkningsnedgangen de siste femti årene har vært på over 30 %. I tillegg er den demografiske utviklingen negativ, og en stadig mindre andel av befolkningen i kommunen er barn og personer i arbeidsfør alder. Kommunens geografiske beliggenhet gjør at pendlingsmulighetene til andre kommuner/regioner er svært begrenset.

Utfordringene: Bakgrunn for omstillingsstatus

Bakgrunnen for at Lierne kommune søker om omstillingsstatus og ekstraordinære omstillingsmidler er primært nedleggelsen av Lierne Bakeri AS med 85 ansatte fra 1.juli 2015. I tillegg har Lierne kommune hatt en dramatisk nedgang i sysselsettingen i primærnæringene, spesielt innen skogbruk og sau.

Hovedmål og strategier for omstillingsarbeidet

Visjonen for omstillingsarbeidet er: "Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft" Hovedmålet er å skape 130 nye arbeidsplasser i Lierne i løpet av 6 år.

Det foreligger en utviklingsplan for nærings- og omstillingsarbeid i Lierne kommune 2015 – 2021. Planen har 6 innsatsområder:

  1. Reiseliv, mat og opplevelser
  2. Industriell matproduksjon
  3. Eksisterende næringsliv
  4. Attraktivitet for næringslivet
  5. Kompetanse, rekruttering og nettverk
  6. Andre prosjekter

Organisering

Arbeidet vil bli ledet av et heleid kommunalt selskap, Lierne Utvikling AS, med eget styre og egne ansatte dedikert for å gjennomføre omstillingsplanen. Selskapets styre er sammensatt av representanter fra kommunen og næringslivet.               

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Lierne?

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Lierne? Kontakt oss:

Tor Erling Inderdal
Leder for omstillingsarbeidet
+47 40 47 06 77
tor@lierneutvikling.no

Tove Heggdal Ingulfsvann
Rådgiver næring
+47 41 40 68 68
tove@lierneutvikling.no

Bente Estil
Styreleder
+47 48 25 46 74
Bente.estil@lierne.kommune.no