Måsøy

Måsøy kommune, ligger lengst nord-vest i Finnmark fylke og grenser til Hammerfest og Nordkapp kommune. Kommunen har sitt fastland på Porsangerhalvøya, og består i tillegg til dette av 5 større øyer (Havøya, Måsøya, Ingøya, Hjelmsøya og Rolvsøya) og nærmere 400 mindre øyer, holmer og skjær.  Totalt areal (land og sjø) er på 2.100 km². Kommunen har omkring 1225 innbyggere hvorav rundt 90% (1125) bor i kommunesenteret Havøysund på Havøya.

/link/b4fd1450af994aa9b618d50a80f6cfd1.aspx
Foto: Andreas Stock

Omstilling: 2013–18
Om: Fraflytting, omstruktureringer i fiskerinæringen og høy arbeidsløshet
Mål: 60 nye arbeidsplasser og befolkningstall 1300

Utfordringen: Bakgrunn for omstillingsstatus

Måsøy har hatt en befolkningsnedgang på 30 % de siste 20 årene. Strukturendringer i fiskerinæringen og et relativ ensidig næringsliv utover denne har gitt høy arbeidsledighet. Dette er bakgrunnen for at Finnmark fylkeskommune har gitt Måsøy status som omstillingskommune i perioden 2013–18.

Mål og strategier

Når det gjelder mål og strategier for omstillingsarbeidet er følgende anført i siste ajourførte omstillingsplan vedtatt av Måsøy kommunestyre 08.12.16:

Effektmål

Målet er å utvikle et bredere og mer robust næringsliv, økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser samt økt kompetanse i kommunen. Dette vil føre til vekst og utvikling i hele Måsøysamfunnet.

Måsøy kommune skal ha et lønnsomt næringsliv med god økonomi og evne til vekst.

Resultatmål

1. Måsøy i Vekst skal bidra med å skape 60 nye arbeidsplasser til utgangen av 2018.

2. Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er stabilisert rundt 1300.

Innsatsområder:

Det er definert fire innsatsområder innenfor omstillingsarbeidet:

Fellestiltak 

Vurderinger i strategisk utviklingsanalyse og tilbakemeldinger fra næringsaktører i Måsøy, viser at det er et gjennomgående og tydelig ønske om utvikling av fellestiltak og fellesarenaer for næringslivet. Det vurderes å være potensiale for utvikling av felles arenaer. Gjennom slike arenaer kan det videre utvikles samarbeid og fellestiltak, ut fra næringsaktørers ønsker og behov, som kan bidra til å styrke nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen. 

Målsetting:

Måsøy i vekst skal bidra til 10 nye gründere i omstillingsperioden.

Havet

Havet og havets ressurser har gjennom Måsøys historie vært grunnlaget for næringsliv og bosetting. Havet og de marine ressurser er også i dag en bærebjelke i Måsøysamfunnet. Det er avgjørende for Måsøy kommunes muligheter for utvikling at havets ressurser også i fremtiden kan gi verdiskapning i lokalsamfunnet.

Havets ressurser kan i større grad utnyttes, det er potensiale for utvikling og kommersialisering av biprodukter og "havets åker" har arter som i dag ikke utnyttes.

Målsetting:

Bidra til etablering av minst 40 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Havet i Måsøy kommune i perioden 2015 - 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å etablerer større aktivitet og økt lønnsomhet for helårlig drift, sikre god rekruttering samt jobbe aktivt med kompetansehevende tiltak.

Reiseliv og Kulturnæringen

Det viktigste konkurransefortrinnet til reiselivsnæringen i Nord-Norge er vår spektakulære natur samt kulturhistorien knyttet til menneskenes liv i et hardbarket klima. Måsøy har både naturgitte fortrinn og mennesker med entreprenør ånd. Dette gir et godt grunnlag for å skape særegne reiselivsprodukter og -opplevelser. Nasjonal turistvei gir potensiale for større attraksjon og utnyttelse innenfor reiselivsnæringen.

Potensialet er altså betydelig, men skal disse mulighetene utnyttes må næringa utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner.

Målsetting:

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Reiseliv og kulturnæringer i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle vertskapsrollen, kvalitetssikre eksisterende og utvikle nye aktiviteter og opplevelser samt øke fokus på markedsorientering.

Leverandør og Energi

Leverandørindustrien står for store og viktige leveranser til fiskeindustrien, fiskeflåten og havbruk. Økt virksomhet innenfor olje, gass og vindkraft gir potensiale for styrking og utvikling av leverandørindustrien, samt økt aktivitet og utvikling innenfor energinæringer. 

Målsetting:

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «Leverandørindustri og Energi» i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle eksisterende leverandørindustri innen fiskeri, havbruk, fornybar energi og olje & gass, utvikle større robusthet gjennom bredere
bransje-/kundegrunnlag og økt fokus på markedsbehov samt heve kompetansen/øke sertifiseringer.

Økonomiske rammer og organisering

Måsøy kommune har med virkning fra 2013 fått en omstillingsstatus for 6 år.
Fylkeskommunen bidrar med en årlig bevilgning i størrelsesorden 3 mill.kr. og med krav om en kommunal egenandel på 25% er/vil det årlige budsjett for omstillingsarbeidet være på rundt 3,75 mill.kr. Fra 2017 bidrar Fylkeskommunen med 2 mill.kr og kommunen med en egenandel på 650 000. Dermed vil er/vil det årlige budsjett for omstillingsarbeidet være på rundt 3,75 mill.kr.

Kommunen har valgt å etablere et kommunalt foretak – KF Måsøy i Vekst – som ansvarlig for å drive omstillings- og utviklingsarbeidet i Måsøy kommune i henhold til vedtatte planer og budsjett. Foretaket har et styre på 5 personer med representasjon og forankring fra både næringsliv og politisk ledelse i kommunen.  I tillegg er både ordfører, rådmann, Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge med som observatører.  

Handlingsplan og Omstillingsplan 2016 - 2018

Handlingsplan 2017
Omstillingsplan 2016 - 2018


Måsøy kommune Video

Ingenting å klage på

    

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Måsøy?

                    

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Måsøy? Kontakt oss:

Even Johansen
Daglig leder
+47 903 66 137
even@masoy.kommune.no

Sigurd Larsen
Styreleder
+47 915 73 855