Nordkapp

 Bernt-Aksel Jensen
Bernt-Aksel Jensen
Landets nordligste kommue har fått omstillingsstatus i perioden 2013–16 for å bygge opp et mer robust næringsliv og stoppe befolkningsnedgangen.

Utfordringen: bakgrunn for omstillingsstatus

Bakgrunnen for Nordkapps omstillingsstatus fra 2013 er befolkningsnedgangen kommunen har opplevd de siste 20 årene, kombinert med et ensidig næringsliv, sterkt avhengig av fiskerinæringa. Strukturendringer i fiskerinæringa gir raskt direkte effekt på næringslivets forutsetninger, og derfor gir avhengighet av fiskerinæringa en spesielt sårbar situasjon. Nordkapp har merket dette i form av en relativt stor nedgang i antall arbeidsplasser, og vekst i arbeidsledigheten.

Mål og strategier

Effektmål

Utvikle et bredere og mer robust næringsliv, økt verdiskapning, nye lønnsomme arbeidsplasser samt økt kompetanse og her igjennom stabilisere/øke folketallet.

Resultatmål  

KF Om Kapp skal bidra til 93 nye/sikrede lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2018.

Innsatsområder

Det er definert 3 innsatsområder for omstillingsarbeidet:

Nordkapp som maritimt og marint senter

Kompetanse og naturgitte fortrinn innen dette segmentet gjør at Nordkapp har et stort potensiale som bør utnyttes i omstillingsarbeidet. Det maritime perspektivet omfatter i stor grad de ulike muligheter som ligger innen ordinær skipstrafikk, offshore og cruisenæringen, samt de gode havneforholdene som gjør Magerøya unik langs Finnmarkskysten. Det maritime omfatter også den aktiviteten vi har knyttet til vår primærnæring, fiskeri.
Det marine perspektivet omhandler sjømat og ikke minst havbruksaktiviteten.

Målsetting
Innen innsatsområdet Nordkapp som maritimt og marint senter skal det i løpet av 2016 etableres 5 arbeidsplasser i Nordkapp. Totalt for innsatsområdet skal det fram til utgangen av 2018 etableres og -eller trygge 33 arbeidsplasser.

Nordkapp som merkevare

Attraksjonskraften til Nordkapp som reisemål er både natur- og kulturbasert, men er særlig tuftet på en kombinasjon av geografisk beliggenhet og storslått natur. Nordkapp-platået med Nordkapphallen er utvilsomt det store fyrtårnet på reisemålet, men nisjeopplevelser av ulik art er nå i ferd med å bli et stadig viktigere tilskudd.

Reisemålsprosessen i Nordkapp avdekket at Nordkapp fortsatt har et betydelig utviklingspotensial som reisemål, både innen en videre satsning på de etablerte ferie- og fritidsmarkedene, da kanskje særlig innenfor det individuelle segmentet. Men også innen nye nisjemarkeder er det et betydelig potensial.

Målsetting
Innen innsatsområdet Nordkapp som merkevare skal det i løpet av 2016 etableres og eller trygge 3 nye arbeidsplasser. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2018 etableres og -eller trygge 25 arbeidsplasser.

Tilrettelegging for bedriftsutvikling og gründerkultur

Satsing på gründere, vekst og utvikling i eksisterende næringsliv samt sikring av eksisterende arbeidsplasser er grunnleggende for omstillingsarbeidet. Det er betydelig potensial i det næringslivet vi har – og vi ønsker å legge til rette for nyetableringer.

Prosjektsøknader bør tilfredsstille følgende kriterier:

  • Prosjektene skal ha betydelig sysselsettingsmessig potensial
  • Prosjektene skal ha lav risiko
  • Prosjektene skal ikke oppfattes som kontroversielle i lokalmiljøet

Målsetting
Innen innsatsområdet Nordkapp som merkevare skal det i løpet av 2016 etableres/trygge 4 arbeidsplasser i Nordkapp. Totalt for innsatsområdet skal det fram til 2018 etableres og eller trygge 35 arbeidsplasser.

Økonomiske rammer

Nordkapp kommune har med virkning fra 2013 fått en omstillingsstatus for 6 år.
Fylkeskommunen bidrar med en årlig bevilgning i størrelsesorden 3 mill.kr. og med krav om en kommunal egenandel på 25% er/vil det årlige budsjett for omstillingsarbeidet være på rundt 3,75 mill.kr.

Kommunen har valgt å etablere et kommunalt foretak – KF Om Kapp – som ansvarlig for å drive omstillings- og utviklingsarbeidet i Nordkapp kommune i henhold til vedtatte planer og budsjett. Foretaket har et styre på 5 personer med representasjon og forankring både fra næringsliv og politisk ledelse i kommunen.  I tillegg er både ordfører, rådmann, Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge med som observatører.                  

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Nordkapp?

                    

Kontakt

Har du spørsmål til omstillingsarbeidet i Nordkapp kommune? Kontakt oss:                 

Kari Lene Olsen
Daglig leder
+47 480 90 415
kari@nordkapp.kommune.no

Kristina Hansen
Styreleder
krisitna.hansen@nordkapp.kommune.no