Ringeriksregionen

Omstillingsperiode 2013-2019 (status som omstillingskommune i 2013, reel oppstart i 2014). Regionens utfordring var forsvarets utflytting og nedleggelser av flere større industribedrifter. Målet er å styrke sysselsettingen og kompetansegrunnlaget, og øke befolkningsveksten.

Ringeriksregionen omfatter kommunene Ringerike, Jevnaker og Hole. De siste 15 årene har regionen opplevd omfattende omstillingsutfordringer. Nå skal de løses.

Utfordringen: bakgrunn for omstillingsstatus

Ringeriksregionen har omfattende omstillingsutfordringer. Situasjonen har utviklet seg gjennom de siste 15 årene og skyldes at forsvaret har flyttet sin virksomhet ut av regionen, store industribedrifter har lagt ned og nedbemannet, andre næringer – som primærnæringene – har gjennomgått strukturendringer og alt dette har hatt omfattende samfunnsmessige ringvirkninger.

Den mest alvorlige konsekvensen er nok at kommunen og regionene har opplevd sterk kompetanseflukt: de som er blitt arbeidsledige som følge av nedbemanninger og nedleggelser, har funnet arbeid andre steder – i Oslo, Bærum, Kongsberg og Gardermoen. Kompetanseutarmingen truer med å redusere regionens evne til verdiskaping, omstilling, innovasjon og vekst.

I 2012 ble hjørnesteinsbedriften Norske Skog Follum lagt ned. På det tidspunktet var det 356 ansatte igjen i bedriften som en gang hadde hatt mer enn 1.200 ansatte. Ringeriksregionen fikk omstillingsstatus av Buskerud fylkeskommune i 2013.

Innsatsområder

Ringeriksregionen har valgt følgende innsatsområder for perioden:

A. Innovasjonsløft i Ringeriksregionens næringsliv generelt.
B. Styrke og videreutvikle utviklingsaktørene i regionen.
C. Bidra til/stimulere til næringsklynger.

Stategisk intensjon:
Vi skal skape samspillsglede, innovasjons- og delekultur.

Hovedmålsetningen: 
Inntil 70 virksomheter i Ringeriksregionen gjennomfører kompetansehevende program i innovasjon innen utgangen av 2019. Innovasjonsløft skal bidra til å skape/sikre minst 250 arbeidsplasser i Ringeriksregionen

Langsiktig målsetning for omstillingsprosjektet: 
Bidra til å øke antall sysselsatte i regionen ved å tilby kompetansehevende vekstprogram til virksomheter i Ringeriksregionen.

Målgruppe for omstillingsprogrammet 2014-2019:
Eiere, virksomhetsledere, nøkkelpersoner og gründere i offentlig og privat virksomhet i Ringeriksregionen.

Organisering

Ringeriksregionen har valgt å delegere det operative omstillingsarbeidet til et prosjekt under Rådet for Ringeriksregionen. Arbeidet styres av et omstillingsstyre sammensatt av medlemmer fra næringsliv og kommune. Omstillingsprosjektet heter Innovasjonsløft.

Økonomiske rammer

Den økonomiske rammen for hele prosjektperioden er basert på ca 2 millioner NOK per år fra Buskerud fylkeskommune i omstillingsperioden. Ringeriksregionen har fått omstillingsstatus for 3 år, og har fått forlengelse i ytterligere 3 år etter midtveisevaluering av arbeidet.

Om Ringeriksregionen

Kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker utgjør Ringeriksregionen, som omfatter omkring 45000 mennesker og dekker et landområde på nærmere 2 000 km², om man regner inn områder som naturlig søker mot Hønefoss som regionhovedstad. Distriktet er også en av NHOs næringsregioner. Kommunene deltar i regionrådet for Ringeriksregionen.

Innad i regionen samarbeides det på tvers av kommunegrensene med felles strategier for næringsutvikling, arealberedskap og befolkningsvekst. Både næringsliv og offentlig sektor tenker regionalt, og anerkjenner de ulike kommunenes rolle.

LINKER:

Vi har laget noen filmer som ligger på vår youtubekanal, og Ringerikes Blad har mange fine artikler om virksomheter som har deltatt på vårt innovasjonsløft på deres nettside. Søk da ordet “innovasjonsløft”:

https://www.youtube.com/channel/UCc1QLs1ThenCESu1C5nJe6w
www.ringblad.no
www.innovasjonsloft.no
www.ringerike.no
www.ringerike.kommune.no
www.jevnaker.kommune.no
www.hole.kommune.no                        

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Ringeriksregionen? Kontakt oss:                     

Sonja Bordewich
Programleder i Innovasjonsløft Ringeriksregionen
+47 995 42 850
sonja.bordewich@ringerike.kommune.no