Rollag

Omstillingsperiode 2011-2020. Rollag har vært preget av befolkning- og sysselsetningsnedgang over tid, små næringer, høy sysselsetting og synkende folketall. Vanskelige vekstvilkår i bedriftene. Målet er å bidra til at det skapes minst 30 (totalt 50) nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2017 og 50 (totalt 70) innen utgangen av 2020, og bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene 2016-2020.

Rollag kommune har erfart nedgang i sysselsetning og befolkning over tid. Kommunens hjørnesteinsbedrift har vedtatt å legge ned i 2018. Samtidig er det behov for et mer mangfoldig og robust næringsliv, men en lav arbeidsledighet er en utfordring for bedrifter som trenger å vokse.

Bakgrunn for omstillingsstatus

Rollag kommune fikk i juni 2011 status som omstillingskommune av Buskerud fylkeskommune. Bakgrunnen er nedgang i arbeidsplasser og folketall de siste ti årene. 

Næringslivet i Rollag er preget av små foretak med null til fem ansatte. De siste ti årene har sysselsettingen i Rollag gått ned. Dette skyldes i stor grad redusert bemanning i hjørnesteinsbedriften KA Rollag. KA Rollag har besluttet å avvikle virksomheten innen utgangen av 2017. 

Økonomiske rammer og organisering

Buskerud fylkeskommune har gjennomført en midtveisevaluering og besluttet å videreføre omstillingsarbeid i Rollag.

Kommunen har valgt å organisere programmet som et prosjekt i Rollag kommune. 

Programmet har bred representasjon og forankring fra både privat og offentlig sektor. Kommunens ordfører er styreleder, og rådmannen er observatør i styret. I tillegg er Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge med som observatører. 

Administrasjonen er samlokalisert med Rollag kommune. 

Hovedmål og strategier

Omstillingsarbeidets mål:

  • Bidra til at det skapes minst 30 (totalt 50) nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2017 og 50 (totalt 70) innen utgangen av 2020
  • Bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene 2016-2020

For å nå disse målsetningene er følgende strategier valgt ut:

  • Næringsutvikling
  • Industriutvikling
  • Stedsutvikling
  • Bolyst

Om Rollag

Rollag grenser i øst til Sigdal og i vest til Tinn kommune. Rollag er en del av Kongsbergregionen, som omfatter deler av to fylkeskommuner (Buskerud og Telemark).          

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Rollag?

                    

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Rollag? Kontakt oss:                    

Espen Berg
Kontaktperson
+47 401 20 797
Espen.Berg@rollag.kommune.no

Viel Jaren Heitmann
Styreleder
+47 402 43 621
viel.jaren.heitmann@rollag.kommune.no