Rollag

Rollag kommune har erfart nedgang i sysselsetning og befolkning over tid.  Kommunens hjørnesteinsbedrift har vedtatt å legge ned i 2018. Samtidig er det behov for et mer mangfoldig og robust næringsliv, men en lav arbeidsledighet er en utfordring for bedrifter som trenger å vokse.

/link/b2517c42365d48c691a85b2ec97b651e.aspx

Omstilling: 2011-2020
Om: Befolkning og sysselsetningsnedgang over tid, små næringer, høy sysselsetting og synkende folketall. Vanskelige vekstvilkår i bedriftene
Mål:

  • Bidra til at det skapes minst 30 (totalt 50) nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2017 og 50 (totalt 70) innen utgangen av 2020
  • Bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene 2016-2020

Bakgrunn for omstillingsstatus

Rollag kommune fikk i juni 2011 status som omstillingskommune av Buskerud fylkeskommune. Bakgrunnen er nedgang i arbeidsplasser og folketall de siste ti årene. 

Næringslivet i Rollag er preget av små foretak med null til fem ansatte. De siste ti årene har sysselsettingen i Rollag gått ned. Dette skyldes i stor grad redusert bemanning i hjørnesteinsbedriften KA Rollag. KA Rollag har besluttet å avvikle virksomheten innen utgangen av 2017. 

Økonomiske rammer og organisering

Buskerud fylkeskommune har gjennomført en midtveisevaluering og besluttet å videreføre omstillingsarbeid i Rollag.

Kommunen har valgt å organisere programmet som et prosjekt i Rollag kommune. 

Programmet har bred representasjon og forankring fra både privat og offentlig sektor. Kommunens ordfører er styreleder, og rådmannen er observatør i styret. I tillegg er Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge med som observatører. 

Administrasjonen er samlokalisert med Rollag kommune. 

Hovedmål og strategier

Omstillingsarbeidets mål:

  • Bidra til at det skapes minst 30 (totalt 50) nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2017 og 50 (totalt 70) innen utgangen av 2020
  • Bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene 2016-2020

For å nå disse målsetningene er følgende strategier valgt ut:

  • Næringsutvikling
  • Industriutvikling
  • Stedsutvikling
  • Bolyst

Om Rollag

Rollag grenser i øst til Sigdal og i vest til Tinn kommune. Rollag er en del av Kongsbergregionen, som omfatter deler av to fylkeskommuner (Buskerud og Telemark).          

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Rollag?

                    

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Rollag? Kontakt oss:                    

Espen Berg
Kontaktperson
+47 401 20 797
Espen.Berg@rollag.kommune.no

Dag Lislien
Styreleder
+47 965 12 094
dag.lislien@rollag.kommune.no