Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Strategi- og forankringsfasen

 Unsplash/Jeshoots Corn
Unsplash/Jeshoots Corn

I Strategi- og forankringsfasen gjennomføres analyser og aktiviteter for å vurdere omfanget av et ekstraordinært arbeid for næringsutvikling.

 

Arbeidet i Strategi- og forankringsfasen skal identifisere områdets konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter, og foreslå mål, innsatsområder og prioritering av ressurser for omstillingsarbeidet.

Fasen gjennomføres som et prosjekt med følgende leveranser:

  • Omstillingsplan for hele omstillingsperioden, inkludert kommunikasjonsstrategi og forslag til organisering av arbeidet med næringsutvikling
  • Handlingsplan for det første omstillingsåret, inkludert kommunikasjonsplan
  • Søknad til fylkeskommunen om finansering av ekstraordinær næringsutvikling

Roller og oppgaver
Kommunen er prosjekteier, og oppnevner prosjektorganisasjonen som skal bestå av en prosjektansvarlig, en prosjektgruppe, en styringsgruppe og en ekstern prosjektleder. Prosjektorganisasjonen har ansvaret for gjennomføringen av Strategi- og forankringsfasen. Vi oppfordrer til å gjennomføre prosjektet i tråd med PLP.

Slik gjennomføres Strategi- og forankringsfasen

Strategi- og forankringsfasen organiseres som to delprosjekter, henholdsvis Utviklingsanalysen i PANDA og Mobiliserings- og innspillsprosjektet. De to delprosjektene gjennomføres parallelt.

Utviklingsanalysen i PANDA
Utviklingsanalysen i PANDA for Strategi- og forankringsfasen skal identifisere og beskrive konkrete utfordringer og muligheter i det lokale næringslivet. Hovedkilden i PANDA er økonomiske størrelse hentet fra SSB, med følgende valgte indikatorer for utvikling:

  • Arbeidsplasser: Sysselsettings- og befolkningsutvikling
  • Robusthet: Sammensettingen av næringsstrukturen og soliditeten i bedriftsporteføljen
  • Utviklingsevne: Evne og vilje til å prioritere utviklingsarbeidet i egen bedrift og i kommunen

Mobiliserings- og innspillsprosjektet
Mobiliserings- og innspillsprosjektet har som hensikt å få innspill og engasjement fra lokalt næringsliv og befolkningen om muligheter for utvikling av næringslivet og samfunnet for øvrig. Delprosjektet gjennomføres ved bruk av innspillsmøter, workshops, intervjuer og direkte kontakt med næringsliv, innbyggere og kommunen.

Omstillingsplanen
Omstillingsplanen er et strategisk styringsdokument som beskriver ambisjonene for omstillingsarbeidet i hele omstillingsperioden. Kunnskapsgrunnlaget for prioriteringene er funn og resultater fra Utviklingsanalysen i PANDA og Mobiliserings- og innspillsprosjektet.

Omstillingsplanen skal definere:

  • Visjon og mål relatert til arbeidsplasser, robusthet for næringslivet og utviklingsevne. Målene skal være målbare og periodiserte for hele omstillingsperioden.
  • En beskrivelse av områdets prioriterte innsatsområder med mål og økonomiske rammer.
  • Aktuelle tiltak og prosjekter innenfor hvert innsatsområde.
  • En kommunikasjonsstrategi for hele omstillingsperioden.

Det bør gjøres en vurdering av behovet for eventuelle endringer av omstillingsplanen i løpet av omstillingsperioden.

Handlingsplanen
Det skal utarbeides en handlingsplan for første omstillingsår med tilhørende mål for hvert innsatsområde. Handlingsplanen skal beskrive utvalgte innsatsområder, konkrete prosjekter, aktiviteter, kommunikasjonsplan, ressursinnsats og budsjett. Den årlige handlingsplanen skal vedtas av kommunestyret.

Handlingsplanen er det operative dokumentet som skal bidra til å nå målene for omstillingsprogrammet, slik de er beskrevet i omstillingsplanen.

Verktøy og maler til bruk i Strategi- og forankringsfasen

Verktøy
INTRO-kurs

Maler
Prosjektplan
Omstillingsplan
Handlingsplan
Prosjektledelse

God kommunikasjonspraksis
PLP prosjektlederprosessen


I tillegg tilbys maler og dokumenter med tilhørende eksempler for å bistå kommunen og prosjektleder i prosjektetableringen. For nærmere informasjon om dette, ta kontakt med din regionale rådgiver.