Sunndal

Hjørnesteinsbedriften i Sunndal la ned en produksjonslinje. Det kostet 400 arbeidsplasser.

/link/40df18dd5ba048999d695d2c11abc27e.aspx
Foto: visitnorway.com

Omstilling: 2007–13
Om: Sviktende marked for aluminium og nedbygging ved smelteverket. Minst 400 arbeidsplasser forsvant
Mål: Å skape minst 150 nye arbeidsplasser i Sunndalsregionen

Utfordringen: Bakgrunn for omstillingsstatus

Som følge av en krevende global markedssituasjon for aluminium besluttet Hydro i mars 2009 å midlertidig stenge den eldste produksjonslinjen ved aluminiumsverket i Sunndal. Stengningen kom samtidig med et omstruktureringsprogram som skulle øke effektiviteten og bedre vedlikeholdet til bedriften. Det var forventet at disse tiltakene kunne gi et samlet tap av 400 arbeidsplasser i Sunndal kommune, de aller fleste innen industri- og bygg- og anleggssektoren. Tapet tilsvarte ti prosent av arbeidsplassene i Sunndal ved utgangen av 2008.

For å imøtegå denne situasjonen initierte Sunndal kommune sammen med det lokale næringslivet et fireårig utviklingsprosjekt "Sunndal 2013 – samhandling for arbeidsplasser”. 2010 var første prosjektår.  

Hovedmål og strategier

I følge Strategisk plan for Sunndal 2013 er målet med omstillingsarbeidet å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, og samtidig gjøre regionen mer attraktiv og mindre avhengig av Hydro. 

Overordnede mål for prosjektet

 • Minimum 150 nye arbeidsplasser i Sunndal i prosjektperioden
 • Minimum 4000 personer skal ha arbeidssted i Sunndal i 2013 (tilsvarende 2008-nivå) 
 • Godt grunnlag for videre sysselsettingsvekst i Sunndalsregionen i årene etter at prosjektet er avsluttet

Overordnet mål er basert på at Hydro tar en beslutning om oppstart avproduksjonslinjen som ble nedlagt, i løpet av prosjektperioden. Dersom produskjonslinjen blir stengt permanent, skal det overordnede målet tas opp til ny vurdering.

Strategiske valg og innsatsområder

For å nå prosjektets overordnede mål skal innsatsen i næringsarbeidet i Sunndal intensiveres på følgende tre områder: 

 • Konkrete tiltak for nye arbeidsplasser innen områder der Sunndal har særlige kompetanse- og ressursmessige fortrinn:
  • Industrirelatert virksomhet inkludert bygg og anlegg 
   • Mål: 75 nye arbeidsplasser i prosjektperioden
  • Akvakulturrelatert virksomhet
   • Mål: 50 nye arbeidsplasser i prosjektperioden
 • Konkrete tiltak for nye arbeidsplasser innen service- og tjenestenæringer, både i offentlig og privat sektor.
  • Mål: 25 nye arbeidsplasser i prosjektperioden
 • Generelle tiltak som skal styrke grunnlaget for sysselsettingsvekst på kort og lang sikt
  • Mobilisere for entreprenørskap
  • Løpende arbeid med næringsutvikling gjennom rådgiving og tilskudd. 
  • Bedre tilgjengelighet og informasjon om aktuelle virkemidler på næringsutviklingsområdet

Sunndal Næringsselskap (se nedenfor) har ansvar for å følge opp tiltakene.

Andre tiltak

Det skal i tillegg arbeides med tiltak som skal bidra til å 

 • styrke kommunens næringsvennlighet 
 • sikre tilstrekkelig ren kraft til konkurransedyktige vilkår for Hydro Aluminium Sunndal 

Sunndal kommune har ansvar for å initiere og følge opp tiltakene.

Organisering

Arbeidet er organisert som et prosjekt med egen ansatt prosjektleder. Næringslivet er representert i styringsgruppen sammen med kommunens representanter. Ordfører er leder av styret for omstillingsarbeidet.

Ansvaret for prosjektgjennomføringen er lagt til Sunndal Næringsselskap AS (SUNS). Daglig leder i SUNS er prosjektleder for Sunndal 2013 i ca. 50% stilling.

Om Sunndal Næringsselskap

SUNS har siden 1987 arbeidet med bedriftsrettet næringsutvikling i Sunndal på vegne av Sunndal kommune. Kommunen grunnfinansierer driften og er hovedaksjonær i selskapet.

Styringsgruppen for Sunndal 2013 har sju medlemmer . I tillegg deltar observatører fra Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune og rådmannen i Sunndal kommune.

Økonomiske rammer

Utviklingsprosjektet Sunndal 2013 har et kostnadsbudsjett på 2,5 mill. kr per år i 4 år – fordelt med 0,7 mill. kr til prosjektledelse / drift og 1,5 mill. kr i tiltaksmidler. 

I tillegg har en fått etablert en industriinkubator etter SIVA-modell, og med Hydro som “morbedrift”. Det søkes i tillegg om finansiering av enkeltprosjekter gjennom virkemiddelapparatets ordinære ordninger i Innovasjon Norge og Forskningsrådet.  

Om Sunndal

Over 500 personer pendler daglig til Sunndal fra nabokommunene Nesset, Tingvoll, Surnadal og Oppdal.

Utbygging og modernisering av Hydro Aluminium Sunndal i 2001–05 til Europas største og mest miljøvennlige aluminiumsverk har styrket Sunndalsregionens stilling som verdiskapende region i Midt-Norge.     

Sluttrapporten til Sunndal finner du her.

                    

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Sunndal? Kontakt oss:              

Sunndal kommune
+47 71 69 90 00
post@sunndal.kommune.no