Handlingsplan

Det skal utarbeides en handlingsplan for hvert nytt år av omstillingsperioden. Handlingsplanen definerer konkrete aktiviteter eller prosjekter under hvert innsatsområde, med budsjett.

Dette er handlingsplan

Handlingsplan er en konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og konkrete tiltak med hovedaktiviteter. Handlingsplanen definerer gjennomføringen av konkrete prosjekter i gjennomføringsfasen, og inneholder budsjetter for hvert prosjekt.

Hvem utarbeider handlingsplan – og når?

Det er kommunen som har ansvar for at det blir utarbeidet forslag til omstillingsplan og handlingsplan i strategi- og forankringsfasen. Utvikling og utarbeidelse av planene delegeres til prosjektorganisasjonen i denne fasen.

Senere i omstillingsperioden er det leder for omstillingsarbeidet som leder det operative arbeidet med oppfølging av handlingsplan og utarbeiding av nye handlingsplaner for hvert år. Det overordnede ansvaret ligger hos omstillingsstyret. Styret må delta aktivt, følge opp og støtte daglig leder i arbeidet med å utvikle og implementere handlingsplaner.

For å lykkes i arbeidet med å implementere handlingsplanen på sikt er det avgjørende å få til en bred enighet om innsatsområdene og hovedaktivitetene i planen. Aktørene må også forplikte seg til å engasjere seg i den videre i gjennomføringen av handlingsplanen.

Kommunestyret behandler og godkjenner de årlige handlingsplanene, som så blir grunnlag for kommunens søknad til fylkeskommunen om midler for neste omstillingsår.