Forslag til kommunikasjonstiltak i en tidlig fase

Her følger noen oppgaver og tiltak som vi anbefaler alle omstillingsområder å gjennomføre tidlig i omstillingsperioden, helst i løpet av første halvår:

Definer og identifiser målgrupper og alliansepartnere for kommunikasjonen

 • Hvem (helt konkret: navn, organisasjon, kontaktinfo) er de mest sentrale målgruppene for kommunikasjonen?
 • Hvilke arenaer kan de nås på?
 • Gjennom hvilke kanaler når man dem?
 • Hvem er de viktigste alliansepartnerne i kommunikasjonsarbeidet?

Etabler faste arenaer for dialog med viktige aktørgrupper i satsingen

 • Årlig eierkonferanse: Det anbefales at kommunestyret inviteres til en årlig eierkonferanse, gjerne i forbindelse med behandlingen av handlingsplanen for kommende år. 
 • Månedlige frokostmøter med næringslivet: Det bør etableres et fast møtepunkt som er tilgjengelig for bedriftsledere og andre interesserte. Hit kan de komme for å drøfte erfaringene med omstillingen og få relevant informasjon. Kanskje kan dere også invitere eksterne innledere til å snakke om tema som er relevante og aktuelle for deltakerne. Mange har gode erfaringer med å gjennomføre dette som enkle frokostmøter til et fast tidspunkt hver måned.

Nettside
Omstillingsarbeidet bør ha en egen nettside. En nettside kan styrke omstillingsarbeidets selvstendige profil, og vil være en enkel og tilgjengelig informasjonskanal som er relativt lite krevende å vedlikeholde.

Forsøk å få godt besøkte nettsider i kommunene/regionen til å lenke til den nye nettsiden.

Facebook
Vi ser at stadig flere omstillingskommuner bruker Facebook aktivt. Facebook kan være godt egnet til dialog og til å skape engasjement i befolkningen.

Omstillingskommuner som ønsker å opprette en egen Facebookside, bør tenke igjennom på forhånd hvorfor de vil på Facebook, hva de ønsker å ”snakke” om der, om de har innhold og ressurser til å holde siden oppdatert og dialogen i gang (dette går ofte ikke av seg selv), hvem som skal ha ansvaret for siden og hvordan de skal håndtere evt. negative tilbakemeldinger og ufine kommentarer. Det er lurt å ha noen retningslinjer. – Lag en liten strategi for innhold og oppdatering av Facebook-siden, gi noen ansvar og mandat, og kom i gang. Lykke til!

Kortfattet informasjonsfolder til alle husstander
Dersom omstillingsorganisasjonen har ressurser til det, kan det være en god idé å lage en enkel publikasjon med informasjon og noe redaksjonelt innhold og distribuere denne til husstander og bedrifter.  På denne måten når dere direkte ut til bedrifter, befolkning og politikere både med informasjon og med samlende og identitetsskapende fortellinger. Selve arbeidet kan settes bort og kanskje delvis finansieres av annonseinntekter.

Alternativt er det fornuftig å lage en enkel informasjonsfolder i starten.  Stikkord for denne bør være:

 • Vi har trua
 • Målet med satsingen
 • Hva omstillingsorganisasjonen vil prioritere / hva midlene kan brukes til
 • Hva som ikke vil bli prioritert / hva midlene ikke skal brukes til
 • Hvilke krav som stilles til bedrifter, organisasjoner og personer som får støtte til omstillingsprosjekter
 • Hvordan man kommer i kontakt med omstillingsorganisasjonen

Powerpointpresentasjon
Det bør lages en ”offisiell” presentasjon av satsingen, som oppdateres jevnlig.  Denne bør spres til alle i styret og til nøkkelpersoner hos eier og samarbeidspartnere.  Dette gir de involverte mulighet til å presentere satsingen overfor andre – på den måten man ønsker at det skal skje.

Bedriftsbesøk
Legg styremøter og lignende ute hos bedrifter i området! Kombiner dette med korte bedriftsbesøk. Slik forteller omstillingsorganisasjonen i handling at den er opptatt av bedriftene og viser dem oppmerksomhet. Samtidig gir det organisasjonen og styret verdifull kunnskap om bedriftene.