Hvordan foregår det?

I praksis ledes og gjennomføres Næringsvennlig kommune av en ekstern konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal organiseres i faser i tråd med PLP: En forstudiefase, en forprosjektfase og en hovedprosjektfase. De to første fasene inngår i verktøyet Næringsvennlig kommune og ledes av en ekstern konsulent, implementeringen av tiltakene i hovedprosjektet er imidlertid omstillingskommunens ansvar. Oppdraget med å gjennomføre verktøyet Næringsvennlig kommune skal ut på anbud.

Hva skjer i forstudiefasen? Forstudien har en tidsramme på 2–3 måneder.

1. Oppstartseminar for prosjektledelsen, formannskapet og alle involverte i prosjektet: Presentasjon og diskusjon av prosjektet.

Skape felles virkelighetsforståelse og etablere felles mål. Bli kjent og avklare roller og ansvar.

2. Oppstartseminar for næringslivet (evt. også media). Presentasjon av prosjektet Næringsvennlig kommune.

Skape engasjement, godt samarbeidsklima og etablere felles mål.

3. Kartlegging av bedriftenes tilfredshet med kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon

Spørreundersøkelse til næringslivet i kommunen. Analyse av funn. Sammenligning med funn fra andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Anbefalinger.

Undersøkelsen skal avdekke bedriftenes tilfredshet på følgende punkter for alle kommunens tjenester for næringslivet:

.    Informasjon og veiledning om saksgang og regelverk

.    Faglig dyktighet

.    Forståelse for bedriftens behov

.    Saksbehandlingstid

.    Evnen til å møte bedriften vennlig og respektfullt

.    Tilliten til at man får rettferdig behandling

.    Skjemabruk

4. Kartlegging av de kommuneansattes oppfatning av den kommunale forvaltningen og tjenesteproduksjonen til næringslivet

Spørreundersøkelse til kommunens ansatte på feltet. Analyse av funn. Sammenligning med funn fra andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Anbefalinger.

5. Identifisering av sentrale forbedringspunkter og tiltak som kan realisere dem

6. Formulering av klare og målbare målsettinger for brukertilfredshet

7. Prosjektleder utarbeider sluttrapport som sammenfatter funn, analyse, forbedringspunkter og anbefalinger/tiltak.

Presenterer sluttrapport for berørte parter.

Hva skjer i forprosjektfasen? Forprosjektetfasen har en tidsramme på 6–9 måneder

I forprosjektfasen skal prosjektet lage en prioritert liste over de forbedringspunktene som ble avdekket i forstudiefasen. Videre skal det utarbeide prosjektplaner for de enkelte tiltakene.

Prosjektorganisasjonen gir sine anbefalinger til hvilke utviklingstiltak/endringer i kommuneorganisasjonen som bør gjennomføres i hovedprosjektet.