Mer om forprosjektet

Målet med forprosjektet er å utrede, forankre og anbefale konkrete forbedringstiltak. Anbefalingene skal også omfatte organisering og ressursbehov. Forprosjektrapporten skal videre gi råd om hvordan anbefalte tiltak bør videreføres i et hovedprosjekt for å oppfylle ambisjonene. Forprosjektfasen skal gjennomføres på 4–9 måneder.

Fasen kan bestå av ett eller flere forprosjekter, som omfatter:

  1. Avklaring og forankring av prosjektet: organisering, omfang og fremdrift – også for eventuelle delprosjekter
  2. Oppdatering av status omkring nåsituasjon i tilfelle det har skjedd endringer som påvirker resultater fra kartleggingen i forstudiefasen
  3. Bearbeiding av ambisjoner og forbedringsområder, konkretisering av resultatmål og satsinger
  4. Informasjon/kickoff om det forestående arbeidet til både ansatte, politikere og næringsliv
  5. Prosjektkompetanse og -utvikling. PLP-kurs (ProsjektLederProsessen) for de som blir involvert i forbedringsarbeidet. Planlegge gjennomføring av tiltak.
  6. Bearbeide og forankre de prioriterte forbedringsområdene. Anbefale konkrete tiltak/en handlingsplan, ressursbehov, ansvar, finansiering og hvordan resultater av hovedprosjektet skal måles
  7. Foreslå prosjektplan for hovedprosjektet med eventuelle delprosjekter

Resultater fra forprosjektet drøftes i ledergruppen med tanke på budsjettering av ressurser til videreføring. Videreføring i et hovedprosjekt skal forankres politisk.