Mer om forstudien

Målet med forstudien er å kartlegge nåsituasjonen i kommunen og identifisere forbedringsområder. Forstudien gjennomføres på ca. tre måneder. Arbeidet utføres av en ekstern rådgiver/konsulent med noe intern bistand.

Forstudien omfatter:

  1. Avklaring og forankring av prosjektet
  2. Oppstartsmøte/kickoff, med informasjon til kommunens ansatte, politikerne og det lokale næringslivet
  3. Innhenting av faktainformasjon om hvor kommunen står med hensyn til organisering, saksbehandlingstid for næringssaker osv.
  4. Vurderinger av eksisterende tjenester og service: Forberedelse og gjennomføring av webundersøkelser for å kartlegge brukertilfredshet. Respondentene i undersøkelsen bør være representanter for det lokale næringslivet, relevante medarbeidere  i kommunen og kommunepolitikere
  5. Dataanalyse av resultater etter webundersøkelsen
  6. Planlegging og gjennomføring av dybdeintervjuer med representanter for det lokale næringslivet. Tema for intervjuene vil være hva kommunen kan gjøre for å legge bedre til rette – og bli en bedre samarbeidspartner – for det lokale næringslivet
  7. Presentasjon av resultater fra kartleggingsarbeidet for kommunens medarbeidere og deretter for politiske ledelse og eventuelt næringslivet
  8. Rapportering og anbefaling av forbedringsområder og -tiltak

 

Etter forstudien videreføres arbeidet normalt enten med tiltak som kan gjennomføres i driften uten ytterligere utredninger, eller med et eller flere forprosjekter for planlegging av forbedringstiltak på prioriterte områder.