Næringsvennlig region

Næringsvennlig region er et verktøy for kommuner, regionale enheter og fylkeskommuner som ønsker mer samarbeid om næringsutvikling.

Kravene til lokal og regional verdiskaping i næringslivet endrer seg. Vi lever i en konkurransepreget verden der globale krefter tøyer de fysiske grensene og påvirker dagens samfunnsstruktur. Dette byr utvilsomt på utfordringer, men det gir også grobunn for bedre lokalt og regionalt samarbeid for vekst og verdiskaping i næringslivet.

Formålet med næringsutviklingsarbeid er å tilrettelegge for økt verdiskaping og vekst for næringslivet. Dette gjøres ved å utnytte lokale fortrinn, og utvikle samarbeid, struktur og kultur for næringsutvikling mellom kommuner. Men selv om det finnes mange fordeler med samarbeid, kommer ikke dette nødvendigvis av seg selv. Derfor har Innovasjon Norge utviklet Verktøyet Næringsvennlig region som kan bidra til å realisere ønsket om samarbeid på et større geografisk område. Slik ivaretas kommunens ansvar og rolle.

Normal gjennomføringstid er ett til to år.

 

Organiseringen av Næringsvennlig region

Kommunene er initiativtaker og eier av prosjektet, men samarbeider med fylkeskommunen og andre regionale aktører for forankring og gjennomføring. Prosessen er delt opp i tre faser: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt, i tråd med Prosjektlederprosessen (PLP).

Les mer om PLP

 

"En samlet og velfungerende regional enhet gir klare fordeler for lokal innovasjon og næringsutvikling." - Knut Onsager, By og regionsforskningsinstituttet (NIBR), OsloMet.

 

Forstudien
Målet med forstudien er å kartlegge næringslivets behov for bistand fra næringsutviklere, og forstå regionens, kommunenes og næringsutviklerens rolle i utviklingsarbeidet. Skal forstudien bli vellykket er det avgjørende at det er et reelt ønske om å forbedre organiseringen av næringsutviklerrollen hos politisk og administrativ ledelse, både for regionen generelt og innad i kommunen spesielt. Det er viktig at forstudien beskriver hvordan man i dag arbeider med næringsutvikling, hva som er driverne for positiv næringsutvikling i regionen og hvilke resultater man kan oppnå ved et eventuelt regionalt samarbeid.

Leveransen fra forstudien er en overordnet anbefaling til hvordan regionen, i samarbeid mellom kommuner eller enkeltvis, kan jobbe videre med utvikling av næringsutviklerrollen. Det skal foreligge en plan for neste fase som er forprosjektet. Ambisjoner og planer skal forankres på et regionalt beslutningsnivå, eksempelvis hos regionråd.

Anbefalt varighet på forstudiet er seks til ni måneder.

Last ned mal til prosjektplan for forstudien

Forprosjektet
Målet med forprosjektet er å beskrive innholdet i næringsutviklertjenestene, kultur, holdning og krav til kompetanse hos næringsutvikler, samt økonomiske rammer for tjenestene. Data innsamlet i forstudien analyseres opp mot kunnskapsgrunnlaget. Skal forprosjektet bli vellykket er det viktig at politiske ledelse i de samarbeidende kommunene og rådmannsgruppen får en grundig orientering om sluttrapport og anbefalinger fra forstudien. Det er også viktig at informasjonen tas tilbake til politikerne og næringsutviklere i sine kommuner.

Leveransen fra forprosjektet bør også omfatte hvordan det foreslåtte tiltaket bør videreføres i et hovedprosjekt slik at mål og ambisjoner blir oppnådd.

Anbefalt varighet på forprosjektet er ni til 12 måneder.

Last ned mal til prosjektplan for forprosjektet

Hovedprosjektet
Målet med hovedprosjektet er å hjelpe administrasjonen og de involverte kommuneadministrasjonene innenfor en aktuell region, til å bli bedre tilretteleggere og samarbeidspartnere for lokalt næringsliv.

Hovedprosjektet er kommunenes og fylkeskommunens ansvar i fellesskap, slik at et nytt regionalt samarbeid for næringsutvikling blir igangsatt.

 

Maler til bruk i Næringsvennlig region

Det er utarbeidet guider for intervjuer, møter og workshops, i tillegg til spørreundersøkelser i Questback. Vi tilbyr også maler og veiledning til etablering av fasene for Næringsvennlig region. For nærmere informasjon om dette, kontakt din regionale rådgiver.

Kostnad

For nærmere informasjon om kostnader, kontakt din regionale rådgiver.