Chat med oss

Næringsvennlig region

Et verktøy for kommuner, regionale enheter og fylkeskommuner som ønsker mer samarbeid om næringsutvikling.

Kravene til lokal og regional verdiskaping i næringslivet endrer seg. Vi lever i en konkurransepreget verden der globale krefter tøyer de fysiske grensene og påvirker dagens samfunnsstruktur. Dette byr utvilsomt på utfordringer, men det gir også grobunn for bedre lokalt og regionalt samarbeid for vekst og verdiskaping i næringslivet.

- En samlet og velfungerende regional enhet gir klare fordeler for lokal innovasjon og næringsutvikling. – Knut Onsager, By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), OsloMet

Formålet med næringsutviklingsarbeid er å tilrettelegge for økt verdiskaping og vekst for næringslivet. Dette gjøres ved å utnytte lokale fortrinn, og utvikle samarbeid, struktur og kultur for næringsutvikling mellom kommuner.

Men selv om det finnes mange fordeler med samarbeid, kommer det ikke nødvendigvis av seg selv. Derfor har vi utviklet verktøy for omstillingskommuner og andre kommuner og fylkeskommuner/regioner som kan bidra til å realisere ønsket om samarbeid i én større geografisk enhet. Slik ivaretas kommunens ansvar og rolle.

Organiseringen av Næringsvennlig region

Kommunene er initiativtaker og eier av prosjektet, men samarbeider med fylkeskommunen og andre regionale aktører for forankring og gjennomføring. Prosessen er delt opp i tre faser: forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt.

Forstudien
Målet med forstudiet er å kartlegge næringslivets behov for bistand fra næringsutviklere, og forstå regionens, kommunenes og næringsutviklerens rolle i utviklingsarbeidet. Skal forstudien bli vellykket er det avgjørende at det er et reelt ønske om å forbedre organiseringen av næringsutviklerrollen hos politisk og administrativ ledelse, både innad i kommunen og for regionen. Det er viktig at forstudien beskriver hvordan man i dag arbeider med næringsutvikling, hva som er driverne for positiv næringsutvikling i regionen, og hvilke resultater man kan oppnå ved et eventuelt regionalt samarbeid.

Leveransen fra forstudien er en overordnet anbefaling til hvordan regionen, i samarbeid mellom kommuner eller enkeltvis, kan jobbe videre med utvikling av næringsutviklerrollen. Det skal foreligge en plan for neste fase, forprosjektet. Ambisjonene og planene skal forankres på et regionalt beslutningsnivå, f.eks. hos regionråd.

Anbefalt varighet på forstudiet er 6–9 måneder.

Forprosjektet
Målet med forprosjektet er å beskrive innholdet i næringsutviklertjenestene, kultur, holdning og krav til kompetanse hos næringsutvikler, samt økonomiske rammer for tjenestene. Data innsamlet i forstudien analyseres opp mot kunnskapsgrunnlaget. Skal forprosjektet bli vellykket er det viktig at politiske ledelse i de samarbeidende kommunene og rådmannsgruppen får en grundig orientering om sluttrapport og anbefalinger fra forstudien. Det er også viktig at informasjonen tas tilbake til politikerne og næringsutviklerne i sine kommuner.

Leveransen fra forprosjektet bør også omfatte hvordan det foreslåtte tiltaket bør videreføres i et hovedprosjekt slik at mål og ambisjoner blir oppnådd.

Anbefalt varighet på forprosjektet er 9-12 måneder.

Hovedprosjektet
Målet med hovedprosjektet er å hjelpe administrasjonen og de involverte kommuneadministrasjonene innenfor en aktuell region, til å bli bedre tilretteleggere og samarbeidspartnere for lokalt næringsliv.
Hovedprosjektet er kommunenes og fylkeskommunens ansvar i fellesskap, slik at et nytt regionalt samarbeid for næringsutvikling blir igangsatt.

Mer om Næringsvennlig region

Vi har utviklet en veileder for verktøyet Næringsvennlig region. Den gir en utdypende beskrivelse av de tre fasene, inkludert prosjektorganisering, budsjett og anbefaling for hvordan arbeidsprosessen kan gjennomføres i praksis.

Last ned veilederen for Næringsvennlig region

Maler til bruk i Næringsvennlig region

Prosjektplan for forstudien
Prosjektplan for forprosjektet

Det er også utarbeidet guider for intervjuer, møter og workshops, i tillegg til spørreundersøkelser i Questback. Vi tilbyr også maler og veiledning til etablering av forstudien for Næringsvennlig region. For nærmere informasjon om dette, ta kontakt med din regionale rådgiver.