Omdømmebygging

Hvordan skape en attraktiv kommune?

Skap attraktive kommuner. Hvordan jobbe målrettet for å utvikle en attraktiv kommune med et godt omdømme?

Bakgrunn

Mange omstillingskommuner sliter med et dårlig omdømme. De oppleves ikke som attraktive kommuner.  Det svake omdømmet og behovet for omstilling har ofte samme årsak: De er et resultat av nedleggelse eller nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifter eller i det lokale næringslivet mer generelt. Og de forsterker og forsterkes av tendenser som reduserte kultur- og tjenestetilbud, svekket næringsliv, høy arbeidsledighet og fraflytting.

Omdømmebygging for lokalsamfunn dreier seg i stor grad om å utvikle, og å synliggjøre gode stedskvaliteter. Et godt omdømme bygges over tid, i hovedsak gjennom hva man faktisk gjør og hvordan man opptrer, men også gjennom hvordan man kommuniserer dette.

Dette er verktøyet Omdømmebygging

Omdømmebygging er et konsulentledet program som kartlegger, dokumenterer, identifiserer kritiske suksessfaktorer, legger strategier og utarbeider konkrete handlingsplaner for tiltak som kan bidra til å styrke kommunens omdømme i viktige målgrupper.

Omdømmebygging skal gjennomføres i tre faser etter PLP-modellen for prosjektstyring. Verktøyet Omdømmebygging slik det tilbys av Innovasjon Norge, består av en forstudie og et forprosjekt, ledet og drevet av en ekstern konsulent som er spesialist på feltet. Verktøyet Omdømmebygging regnes som avsluttet når forprosjektet er ferdigstilt og det foreligger en handlingsplan med konkrete tiltak som skal gjennomføres i hovedprosjektet. Implementering av tiltakene blir omstillingsorganisasjonens ansvar i etterkant.

Dette er forstudiet

I forstudiefasen av omdømmeprosjektet skal dere:

 • Forankre behovet for styrket omdømme – etablere en felles virkelighetsforståelse. Prosjektet hoder oppstartsmøte for viktige aktører og dokumenterer situasjonen,  presenterer eksempler på hvorfor det er viktig og at endring er mulig. Foredrag og diskusjon.
 • Kartlegge mediebildet over en periode (de siste tre år?): Hvilket bilde tegnes av kommunen i mediene?
 • Definere en visjon, eller ønsket situasjon i fremtiden
 • Kartlegge viktige stedskvaliteter
 • Identifisere viktige målgrupper (inkludert alliansepartnere) for kommunen: Hvem er de? Hvilke arenaer finnes de på? Hvor kan vi nå dem? Gjennom hvilke kanaler?
 • Definere kritiske suksessfaktorer for et styrket omdømme: typiske suksessfaktorer kan være relevante jobber/ gode karrieremuligheter, attraktive boliger, kultur- og tjenestetilbud (gode skoler, barnehager, fritidstilbud, rekreasjonsområder), et levende næringsliv, godt utbygget infrastruktur (veier, kollektivtilbud)
 • Fastsette ambisjonsnivå og avklare kommunens rolle og oppgaver
 • Forankre omdømmearbeidet i kommunens øvrige mål og strategier, og forankre visjon og ønsket posisjon hos viktige alliansepartnere

Dette er forprosjektet

I forprosjektfasen av omdømmeprosjektet skal dere:

 • Kartlegge og dokumentere nåsituasjonen, slik den oppleves av ulike målgrupper (intervjubasert)
 • Forankre omdømmeprosjektet i befolkningen, f.eks. gjennom folkemøter
 • Identifisere gap mellom nåsituasjon og ønsket situasjon (intervjuer + analyse)
 • Definere og prioritere innsatsområder for prosjekter i hovedprosjektfasen
 • Utarbeide omdømmestrategi og handlingsplan for konkrete omdømmeprosjekter med milepæler og budsjetter

Slik kommer dere i gang

Omstillingsorganisasjonen ved leder for omstillingsprogrammet skal selv engasjere ekstern konsulent som prosjektleder for Omdømmeprosjektet i kommunen. Prosjektet skal lyses ut på anbud.

Lederen for omstillingsarbeidet sender søknad til Innovasjon Norge om finansiell støtte til prosjektet. En prosjektplan må legges ved søknaden.

Søknad m/ prosjektplan sendes til:

Innovasjon Norge
v/ [oppdragsrådgiver for det aktuelle fylket]
Pb. 448, Sentrum
Akersgata 13
0104 Oslo