Omstillingsplan

Omstillingsplanen skal være det sentrale styringsdokumentet for omstillingsorganisasjonen og -styret når de prioriterer bruken av omstillingsmidlene.

Dette er omstillingsplanen

Omstillingsplanen for området skal utvikles med utgangspunkt i utviklingsanalysen. Omstillingsplanen må svare på utfordringene som er avdekket her, og den må definere innsatsområder som er egnet til å utvikle mulighetene som utviklingsanalysen har identifisert.

Det er viktig å forankre innsatsområder og aktiviteter godt i alle miljøene som vil være involvert i eller påvirket av dem, og det er viktig å mobilisere disse gruppene til å gjøre en innsats for omstillingsarbeidet.

Planen skal inneholde

  1. et konkret mål for omstillingsarbeidet
  2. et begrenset antall innsatsområder, normalt tre til fire stykker
  3. mål og rammer for hvert innsatsområde
  4. hovedaktivitetene innenfor hvert innsatsområde

Det er viktig at målene for innsatsområdene konkretiseres i kvantifiserbare (målbare) størrelser. Det bør gå klart frem av omstillingsplanen hvordan fremdriften mot et definert mål skal måles, og når.

Hvem utarbeider omstillingsplanen – og når?

Forslag til omstillingsplan skal lages og godkjennes i strategi- og forankringsfasen.

Det er kommunen som har ansvaret for at det blir utarbeidet en omstillingsplan. Utvikling og utarbeidelse av omstillingsplanen delegeres til prosjektorganisasjonen og prosjektstyringsgruppen. Innleid konsulent eller leder for prosjektorganisasjonen er leder av arbeidsprosessen og skriver omstillingsplanen. I tillegg skal også første års handlingsplan lages.

Omstillingsplanen skal godkjennes i prosjektstyringsgruppen og behandles og vedtas  i kommunestyret.

Prosessen: Slik går dere frem

Innovasjon Norge anbefaler at arbeidet med utvikling av omstillingsplan organiseres i tre faser i tråd med PLP-metoden.

Fase 1: mobilisering
I fase én av arbeidet med omstillingsplanen skal dere rekruttere ressurspersoner fra aktuelle miljøer, som skal delta på en eller to prosess-samlinger i arbeidets fase 2. Det kan være aktuelt å rekruttere personer fra miljøer som: lokalt næringsliv, gründermiljøer, lokale konsulentmiljøer, regionale høyskoler/universiteter, frivillige organisasjoner, kommuneadministrasjonen, formannskapet, Innovasjon Norge, utflyttede ressurspersoner.

Andre viktige aktiviteter i denne fasen er å forberede prosess-samling(er) og gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter for å skape blest og entusiasme rundt samlingen(e) og kommunens omstillingsplan.

Fase 2: prosessamlinger for prosjektstyringsgruppen og inviterte ressurspersoner
Hensikten med prosess-samlingene er å:

  • forankre hovedkonklusjonene fra den strategiske utviklingsanalysen i de sentrale ressursmiljøene
  • etablere felles forståelse for omstillingskommunens utfordringer og muligheter
  • formulere en visjon for omstillingsarbeidet
  • definere hovedmål for omstillingsområdet
  • velge de endelige innsatsområdene for omstillingsarbeidet
  • definere delmål for hvert innsatsområde

Fase 3: Prosjektleder utarbeider utkast til omstillingsplan
Forslaget godkjennes av prosjektstyringsgruppen og behandles og vedtas i kommunestyret.