Prosjektlederprosessen (PLP)

Sentrale prinsipper for god prosjektledelse.

Med PLP får ledere av omstillingsarbeid og av enkeltprosjekter i omstillingskommuner innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.

PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat. Innovasjon Norge tilbyr PLP-kurs til omstillingsledelsen og ansvarlige for enkeltprosjekter i omstillingsområder. Vi har også laget en PLP-brosjyre som gir en kortfattet introduksjon til de mest sentrale elementene i PLP.

Alle prosjekter som mottar omstillingsmidler, skal styres etter PLP-metodikken og benytte den organiseringen og det begrepsapparatet som følger med. PLP vil være nyttig både i enkeltprosjektene og på "programnivå" i omstillingsarbeidet.

Dette er PLP

PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

  • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
  • Fast organisering og noen faste roller: En prosjekteier utnevner en prosjektansvarlig (PA) i tillegg til prosjektleder (PL). Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
  • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår. Prosjektansvarligs (PA) rolle i beslutningsprosessen.
  • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, beslutningspunkter, milepæler og identifisering av kritiske suksessfaktorer.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

PLP-kurs

PLP-kursene som Innovasjon Norge tilbyr, består av to separate moduler: et halvdagsseminar i utviklingsledelse og et todagers kurs i utviklingsevne. Vi anbefaler sterkt at hele omstillingsledelsen gjennomfører halvdagsseminaret og at alle prosjektansvarlige og prosjektledere fullfører todagerskurset.

1. PLP Utviklingsledelse – for hele omstillingsledelsen

Dette er et halvdagsseminar som gir hele omstilingsledelsen – den kommunale ledelsen, omstillingsstyret og leder for omstillingsarbeidet – en grunnleggende forståelse av utfordringene i omstillingsarbeidet, og hvordan PLP som metode kan gjøre arbeidet enklere.

2. PLP Utviklingsevne – for prosjektansvarlige og prosjektledere

Dette todagerskurset gir prosjektansvarlige og prosjektledere grunnleggende kompetanse i prosjektstyring med PLP.

Slik kommer dere i gang

PLP-kursene holdes av eksterne kursholdere. Innovasjon Norge har kvalitetssikret og klarert ved anbudsprosess kursholderne nedenfor til å holde PLP-kurs.

Sertifiserte kursholdere for PLP-kurs

Roald Johansen, IFO, Oslo
Mobil: 909 22 332, Epost: roald.johansen@ifo.no

Tom Joensen, Bremanger
Mobil: 476 19 641, Epost: tom@joensen.no  

Sven Arne Rokvam Pedersen, Tromsø
Mobil: 900 64 305, Epost: saped4@gmail.com

Berit Laastad, Essensi Utvikling AS, Bodø
Mobil: 971 60 626, Epost: berit.laastad@essensi.no

Arne Aagaard Bangstad, Bangstad Consult AS, Bindal
Mobil: 91 15 41 74, Epost: arne.bangstad@plponline.no

Sonja Bordewich, Kreativitetsakseleratoren AS, Bagn i Valdres
Mobil: 995 42 850, E-post: Sonja@nord-garthus.com

Katarina Påve-Gaup, Arctic Prime AS, Karasjok
Mobil: 975 08 854, E-post: katarina@arcticprime.no