Programstatusvurdering

Egenvurdering og konstruktive tilbakemeldinger.
Obligatorisk

Programstatusvurderingen hjelper omstillingsledelsen å vurdere egen prosess og måloppnåelse årlig. Verktøyet skal også motivere til forbedringer.

Dette er Programstatusvurdering

Programstatusvurdering er et vurderingsverktøy utviklet av Innovasjon Norge. Statusvurderingen er en egenvurdering. Vurderingsteamet består av omstillingsledelsen, observatør fra fylkeskommunen, oppdragsrådgiver fra Innovasjon Norge og en ekstern prosessleder.

Alle omstillingsområder skal gjøre en programstatusvurdering i oktober/november hvert år av gjennomføringsfasen. Vurderingen gjennomføres som et heldagsmøte, ledet av Innovasjon Norge med hjelp fra en ekstern prosessleder.

Ved hjelp av et vurderingsskjema som Innovasjon Norge har utviklet, vurderer teamet omstillingsorganisasjonens arbeid på 12 ulike indikatorer: seks av dem går på omstillingsprosessen, og de siste seks vurderer effekten av omstillingsarbeidet.  Prosessindikatorene vektlegges de to første årene av omstillingsperioden. I de siste fire (evt. to) årene vil det være større fokus på hva som kommer ut av omstillingsarbeidet, og da blir effektindikatorene de viktigste.

Slik kommer dere i gang

Innovasjon Norge bistår omstillingsorganisasjonen med å engasjere en ekstern konsulent til å være prosessleder på vurderingsdagen og utarbeide en rapport i etterkant. Prosesslederen velges av Innovasjon Norge.

Konsulentene nedenfor er kvalitetssikret og klarert av Innovasjon Norge gjennom en anbudsprosess, og rammeavtaler er inngått med:

Mariann Høyen
Næringsutvikling AS
Postboks 967,
8001 Bodø
Mobil: 90 60 35 99
mariann@naringsutvikling.no

Roald A. Johansen
Ifo-institutt for organisasjonsutvikling DA
Slemdalsveien 70A
0370 OSLO
Mobil: 90922332
roald.johansen@ifo.no

Astrid Green
Boost Global Innovation AS
Grønland 58,
3045 Drammen
Mobil: 48177389
astrid@b-gi.no

Harald Husabø
BDO AS
Torget 2
N-6885 ÅRDALSTANGEN
Mobil: 950 28 150
harald.husabo@bdo.no

Kontakt Innovasjon Norges oppdragsrådgiver i ditt fylke for å avtale nærmere.

I samråd med Innovasjon Norges oppdragsrådgiver og den som er engasjert som prosessleder, avtaler dere tid og sted samt hvem som skal inviteres til å delta. Innovasjon Norge skal kalle inn til møtet og sette opp en agenda.

I forkant av møtedagen samler omstillingsorganisasjonen inn faktainformasjon om omstillingsprosessen. Innovasjon Norge har laget en mal for utarbeidelse av faktagrunnlag. Faktagrunnlaget distribueres til vurderingsteamet senest en uke før møtet, sammen med vurderingsskjemaet som skal brukes på vurderingsdagen. Teammedlemmene forbereder seg ved å gå gjennom faktagrunnlaget og annet relevant underlagsmateriale (strategier, handlingsplaner, siste statusrapport og eventuelt annet materiell).

På møtedagen har Innovasjon Norge ansvaret for gjennomføringen med bistand av ekstern prosessleder.

Last ned Prosessbeskrivelsen for verktøyet Programstatusvurdering