Programstatusvurdering (PSV)

PSV er en årlig egenvurdering av arbeidet i omstillingsprogrammet i regi av Innovasjon Norge.

PSV er en strukturert gjennomgang av resultater og prosesser fra omstillingsarbeidet i inneværende år. Innholdet inkluderer vurdering av resultatoppnåelse, konstruktive tilbakemeldinger og forslag til forbedringer som skal innarbeides i neste års Handlingsplan. Den årlige egenvurderingen bør gjøres i oktober/november for å sikre at tiltakene kan innarbeides i neste års Omstillings- og Handlingsplan.

Les mer om Omstillings- og Handlingsplan

Deltakerne av PSV er omstillingsledelsen, observatører fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Arbeidet med vurderingen ledes av en ekstern prosessveileder, som engasjeres av Innovasjon Norge.

Se godkjente prosessveiledere

Gjennomføring av PSV

Forberedelse
Omstillingsorganisasjonen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og ekstern prosessleder går gjennom Omstillings- og Handlingsplan, siste statusrapport og eventuelt annet materiell før møtet. Innovasjon Norge har laget et vurderingsskjema som skal hjelpe teamet med å vurdere omstillingsorganisasjonens arbeid på 12 ulike indikatorer – seks av dem går på omstillingsprosessen, og de siste seks vurderer effekten av arbeidet. Prosessindikatorene vektlegges de to første årene av omstillingsperioden. I de siste fire (evt. to) årene vil det være større fokus på hva som kommer ut av omstillingsarbeidet, og da blir effektindikatorene de viktigste.

Last ned vurderingsskjema

I tillegg samler omstillingsorganisasjonen inn informasjon om omstillingsprosessen. Denne danner utgangspunktet for et faktagrunnlag som sendes ut til teamet senest en uke før møtet, sammen med vurderingsskjemaet.

Last ned mal for utarbeidelse av faktagrunnlag

Gjennomføring
Møtet ledes av Innovasjon Norge i samarbeid med prosesslederen. Deltakerne skal, basert på tilsendt materiale og faktainformasjon, i fellesskap slutte opp om en felles karakter på de ulike indikatorene. Til slutt gis en verbal konklusjon som skal støtte opp under karakteren. Første utkast til rapport sendes fra prosessleder til deltakerne senest en uke etter møtet.

Hovedkonklusjon og anbefalinger
Basert på spørreskjemaet og møtet lager prosesslederen en hovedkonklusjon med vurderinger og anbefalinger. Deltakerne får rapporten til gjennomlesning før endelig rapport ferdigstilles. Vurderingen av de 12 indikatorene vises i en egen illustrasjon kalt «Diamanten».

Behandling av hovedkonklusjon og anbefalinger
Resultatet skal presenteres for styret og administrasjon i omstillingsorganisasjonen, i tillegg bør programeiere delta. Her avklares eventuelle alternative oppfatninger samt mulige misforståelser. Basert på rapporten må omstillingsorganisasjonen vurdere tiltak for å bedre effektivitet og måloppnåelse. Resultatet av disse tiltakene skal gjenspeiles i neste års Omstillings- og Handlingsplan.

Kostnad

Eksterne kostnader til gjennomføring av Programstatusvurdering dekkes av Innovasjon Norge.