Sluttevaluering

Når omstillingsperioden går mot slutten, skal arbeidet og måloppnåelsen evalueres.

Sluttevalueringer

Dette er sluttevaluering

Innovasjon Norge tar initiativ til og gjennomfører en sluttevaluering av arbeidet i alle kommuner som har hatt omstillingsstatus. Innovasjon Norge er ansvarlig for evalueringen, som gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunen, men arbeidet ledes og evalueringen utarbeides av en ekstern konsulent.

Evalueringen skal kommentere og vurdere:

 • effekten av omstillingsprosessen
 • erfaringer fra organiseringen
 • samarbeidet med involverte aktører
 • kommunens utviklingsevne
 • overføringsverdi og læring for andre områder

Eksempler på sluttevalueringer av tidligere omstillingsområder kan lastes ned fra listen til høyre.

Disposisjon

Innovasjon Norge har utarbeidet en mal for strukturen i en sluttevaluering for omstillingsområder. Malen gir en grundigere innføring og veiledning i hvordan sluttevalueringen bør bygges opp. I grove trekk ser disposisjonen slik ut:

 1. Innledning
 2. Sammendrag
 3. Omstillingsprosessen og de involverte aktørene
  1. Omstillingsorganisasjonen
  2. Sentrale aktører utenfor omstillingsorganisasjonen
  3. Samlet ressursbruk
  4. Evaluering og konklusjon
 4. Måloppnåelse
  1. Beskrivelse av målhierkiet
  2. Oppnåelse av kvantitative mål
  3. Oppnåelse av kvalitative mål
  4. Regnskapsanalyse
  5. Sysselsetting og arbeidsledighet
  6. Andre indikatorer
  7. Evaluering og konklusjon
 5. Kommunens og næringslivets utviklingsevne
 6. Fra omstillingsorganisasjon til utviklingsorganisasjon
 7. Overføringsverdi og andre områder

Slik kommer dere i gang

Innovasjon Norge har inngått rammeavtale med tre konsulentmiljøer om gjennomføring og utarbeiding av sluttevalueringer for omstillingsområder. Disse miljøene er:

Samfunnsøkonomisk Analyse AS
Rolf Røtnes
rolf.rotnes@samfunnsokonomisk-analyse.no
Mobil: 970 43 859

Oxford Research 
André Flatnes
andre.flatnes@oxford.no  
Mobil: +47 982 81 892
Østre Strandgate 1
4610 Kristiansand

Trøndelag Forskning og Utvikling 
Roald Sand
roald.sand@tfou.no  
Mobil: 986 11 087 
Postboks 2501
7729 Steinkjer

Omstillingsorganisasjonen må stille ressurser til disposisjon for å svare på spørsmål, stille til eventuelle workshops, rekruttere deltakere til eventuelle spørreundersøkelser, bistå i den praktiske gjennomføringen av slike og hjelpe til med å hente frem informasjon som konsulenten trenger for å gjennomføre evalueringen.

Hvem er verktøyet for?

Alle kommuner som har hatt omstillingsstatus må gjennomføre en sluttevaluering ved avslutningen av omstillingsperioden.

Hvordan foregår en sluttevaluering?

Sluttevalueringen gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunen, men arbeidet med den ledes og evalueringen utarbeides av en ekstern konsulent, som omstillingsorganisasjonen engasjerer. Innovasjon Norge har inngått rammeavtale med tre konsulentmiljøer om gjennomføring og utarbeiding av sluttevalueringer for omstillingsområder. Disse miljøene er:

NIBR, Norsk institutt for by- og regionsforskning: nibr.no Oxford Research: oxfrodresearch.no Rambøll: ramboll.no

Omstillingsorganisasjonen tar selv kontakt med disse miljøene for å engasjere en konsulent til oppgaven.

Omstillingsorganisasjonen må også selv stille ressurser til disposisjon for å svare på spørsmål, stille til eventuelle workshops, rekruttere deltakere til eventuelle spørreundersøkelser, bistå i den praktiske gjennomføringen av slike og hjelpe til med å hente frem informasjon som konsulenten trenger for å gjennomføre evalueringen.

Hva er resultatet av en sluttevaluering?

Den eksterne konsulenten som er engasjert til å lede og gjennomføre arbeidet med sluttevalueringen, skal også utarbeide en skriftlig rapport/evaluering etter mønsteret fra disposisjonen/ malen nedenfor.

Dere kan se eksempler på tidligere sluttevalueringer her.

Hva koster det?

Behovet for konsulentassistanse estimeres til inntil 4 ukesverk, eller 150–200 000 kroner i honorarkostnader. I tillegg kommer reise- og diettkostnader etter statens regulativer.

Kostnadene til sluttevaluering dekkes av Innovasjon Norge, eventuelt sammen med fylkeskommunen.