Sluttevaluering

Alle omstillingskommuner må gjennomføre en sluttevaluering.
Obligatorisk

Når omstillingsperioden går mot slutten, skal arbeidet og måloppnåelsen evalueres.

Dette er sluttevaluering

Innovasjon Norge tar initiativ til og gjennomfører en sluttevaluering av arbeidet i alle kommuner som har hatt omstillingsstatus. Innovasjon Norge er ansvarlig for evalueringen, som gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunen, men arbeidet ledes og evalueringen utarbeides av en ekstern konsulent.

Evalueringen skal kommentere og vurdere:

 • effekten av omstillingsprosessen
 • erfaringer fra organiseringen
 • samarbeidet med involverte aktører
 • kommunens utviklingsevne
 • overføringsverdi og læring for andre områder

Eksempler på sluttevalueringer av tidligere omstillingsområder kan lastes ned fra listen til høyre.

Disposisjon

Innovasjon Norge har utarbeidet en mal for strukturen i en sluttevaluering for omstillingsområder. Malen gir en grundigere innføring og veiledning i hvordan sluttevalueringen bør bygges opp. I grove trekk ser disposisjonen slik ut:

 1. Innledning
 2. Sammendrag
 3. Omstillingsprosessen og de involverte aktørene
  1. Omstillingsorganisasjonen
  2. Sentrale aktører utenfor omstillingsorganisasjonen
  3. Samlet ressursbruk
  4. Evaluering og konklusjon
 4. Måloppnåelse
  1. Beskrivelse av målhierkiet
  2. Oppnåelse av kvantitative mål
  3. Oppnåelse av kvalitative mål
  4. Regnskapsanalyse
  5. Sysselsetting og arbeidsledighet
  6. Andre indikatorer
  7. Evaluering og konklusjon
 5. Kommunens og næringslivets utviklingsevne
 6. Fra omstillingsorganisasjon til utviklingsorganisasjon
 7. Overføringsverdi og andre områder

Slik kommer dere i gang

Innovasjon Norge har inngått en rammeavtale om gjennomføring og utarbeiding av sluttevalueringer for omstillingsområder. Det er med:

Oxford Research 
André Flatnes
andre.flatnes@oxford.no  
Mobil: +47 982 81 892
Østre Strandgate 1
4610 Kristiansand

Omstillingsorganisasjonen må stille ressurser til disposisjon for å svare på spørsmål, stille til eventuelle workshops, rekruttere deltakere til eventuelle spørreundersøkelser, bistå i den praktiske gjennomføringen av slike og hjelpe til med å hente frem informasjon som konsulenten trenger for å gjennomføre evalueringen.