SMB-utvikling

Utviklingsprogram for bedrifter med vestpotensial.

Formålet med SMB utvikling er å skape vekst i små og mellomstore bedrifter i omstillingsområdet. Verktøyet hjelper lokale bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter.
SMB utvikling omfatter rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av prosjektplaner for spesifikke utviklingsprosjekter i bedriftene.

Organisering av SMB utvikling

SMB utvikling gjennomføres som et prosjekt i regi av omstillingsprogrammet i kommunen. Prosessen er delt opp i tre faser: forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt.

Om forstudien
Formålet med forstudien er å avdekke hvilke bedrifter i omstillingsområdet som er best egnet til å delta i utviklingsprogrammet. Det er kun bedrifter som har et klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkelig innsatsvilje, som får tilbud om å delta i forprosjektfasen. Dette avgjøres av omstillingsstyret.

Anbefalt varighet på forstudiet er 2 måneder.

MER OM FORSTUDIEN

Om forprosjektet
Formålet med forprosjektet er å gi de utvalgte bedriftene fra forstudien bistand til å gjennomføre en analyse av bedriften, og utarbeide prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter.

Anbefalt varighet på forprosjektet er 4 måneder.

MER OM FORPROSJEKTET

Om hovedprosjektet
Formålet med hovedprosjektet er å implementere utviklingsprosjektene fra forprosjektet i hver bedrift. Gjennomføringen av hovedprosjektet er den enkeltes bedrifts eget ansvar å gjennomføre.

Roller og oppgaver

Omstillingsorganisasjonen velger en ekstern prosjektleder for gjennomføring av SMB utvikling. Innovasjon Norge tilbyr godkjente konsulenter som kan kontaktes.

Innovasjon Norge bidrar både praktisk og finansielt i gjennomføringen av forstudie og forprosjektet. Søknad om finansiell støtte til gjennomføringen av SMB utvikling må sendes til Innovasjon Norge, sammen med prosjektplanen.

SMB utvikling anses som avsluttet når forprosjektet er ferdigstilt, men bedriftene kan enkeltvis søke omstillingsprogrammet eller Innovasjon Norge om finansiell støtte til å gjennomføre tiltak i hovedprosjektet.

Verktøy og maler til bruk i SMB utvikling

Prosjektplan forstudie
Prosjektplan forprosjekt
Godkjente konsulenter for SMB utvikling