SMB-utvikling

Utviklingsprogram for bedrifter med vestpotensial.

SMB-utvikling skal skape vekst i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i omstillingsområdet. Verktøyet hjelper lokale bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter.

Dette er SMB-utvikling

SMB-utvikling er et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet leveres som en rådgivningstjeneste og har som mål å utarbeide prosjektplaner for utviklingsprosjekter i bedriftene.

SMB-utvikling tilbyr utvalgte bedrifter å delta i en forstudie og evt. et forprosjekt. Med støtte fra kvalitetssikrede, eksterne konsulenter gjennomføres en kartlegging av hvilke virksomheter i kommunen som har potensial for økt vekst og lønnsomhet – og vilje til å gjøre det som skal til (= forstudien i utviklingsprogrammet). Bedriftene som etter forstudien får tilbud om å delta i forprosjektet, får her hjelp til å utarbeide prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i hovedprosjektfasen. Implementering av utviklingsprosjektene blir den enkelte bedrifts eget ansvar.

MER OM FORSTUDIEN

MER OM FORPROSJEKTET

SMB-utvikling anses som avsluttet når forprosjektet er ferdigstilt, men bedriftene kan enkeltvis søke omstillingsprogrammet eller Innovasjon Norge om finansielle midler til å gjennomføre tiltak i hovedprosjektet. 

SMB-utvikling gjennomføres som et prosjekt i regi av omstillingsprogrammet i kommunen, men Innovasjon Norge bidrar i gjennomføringen, både operativt og finansielt, i forstudie- og forprosjektfasen av prosjektet.

I praksis leveres SMB-utvikling av en ekstern konsulent som tilrettelegger og håndterer det praktiske og følger opp bedriftene. Innovasjon Norge har kvalitetssikret et utvalg konsulentmiljøer til å gjennomføre programmet. Se under.

Slik kommer dere i gang

Omstillingsorganisasjonen ved leder for omstillingsarbeidet velger og kontakter selv en konsulent for gjennomføring av SMB-utvikling.  Se oversikt over godkjente konsulenter nedenfor. Konsulentene er kvalitetssikret og klarert ved anbudsprosess gjennomført av Innovasjon Norge.

Søknad om finansiell støtte til gjennomføringen av SMB-utvikling må sendes Innovasjon Norge, sammen med en prosjektplan. Leder av omstillingsarbeidet sender søknad og prosjektplan til:

Innovasjon Norge
v/ [oppdragsrådgiver for det aktuelle fylket, se nedenfor]
Pb. 448, Sentrum
Akersgata 13
0104 Oslo