Utviklingsanalyse

Kunnskapsgrunnlaget for omstillings- og handlingplan.
Obligatorisk

Alle omstillingsområder skal utarbeide en utviklingsanalyse tidlig i strategi- og forankringsfasen. Analysen skal beskrive sentrale utviklingstrekk i kommunen og dokumentere behovet for å utvikle lønnsomme og vekstkraftige bedrifter.

Hva er en utviklingsanalyse?

En utviklingsanalyse skal gi en kort beskrivelse av omstillingsområdets strategiske konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter, den skal identifisere sentrale betingelser for en vellykket omstilling og presentere forslag til konkrete omstillingsprosjekter. Det er styret for omstillingsarbeidet i gjennomføringsfasen som til syvende og sist velger strategiske satsningsområder for omstillingen, og prioriterer dem.

Analyserapporten skal dokumentere behovet for en ekstraordinær innsats i kommunen. Den skal utgjøre kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med å lage omstillingsplan og handlingsplaner for omstillingen.

Merk at utviklingsanalysen ikke må forveksles med omstillingsplanen for området. Dere har ikke laget omstillingsplan når utviklingsanalysen er ferdigstilt. Analysen legger imidlertid et viktig grunnlag for å kunne identifisere de riktige innsatsområdene i omstillingsplanen.

Analysearbeidet

Analyseprosessen bør omfatte følgende aktiviteter

 • Innledende møter med viktige aktørgrupper i omstillingsområdet. Målet med møtene skal være:
  • å informere om omstillingsarbeidet og utviklingsanalysen
  • å få på bordet viktige satsningsområder for næringsutvikling i kommunen
  • etablere kontakt med aktuelle intervjuobjekter og med folk som sitter på gode prosjektidéer de ønsker hjelp til å utvikle
 • Intervjuer med det lokale næringslivet og med gründere i omstillingsområdet. Tema for intervjuene skal være utviklingsmuligheter for næringslivet og konkrete idéer til aktuelle utviklingsprosjekter. Intervjuarbeidet er et hovedelement i analyseprosessen.
 • Analysearbeid og forslag til innsatsområder og utviklingsprosjekter.
 • Analyserapport. Se mer om oppbygging av analyserapporten nedenfor.
 • Presentasjon av resultater og konklusjoner for styringsgruppen og/eller i fellesmøte for lokalbefolkningen.

Slik kommer dere i gang

I praksis ledes arbeidet med den strategiske utviklingsanalysen av en ekstern konsulent som engasjeres til å være prosjektleder for analysearbeidet. Prosjektlederen har også ansvaret for å skrive og presentere analyserapporten. Rapporten skal inneholde forslag til konkrete utviklingsprosjekter.

Prosjektstyringsgruppen er oppdragsgiver for analyseprosjektet. Prosjektorganisasjonen ved prosjektleder for strategifasen engasjerer selv en ekstern konsulent til å gjennomføre utviklingsanaysen. Analyseoppdraget skal ut på anbud. Prosjektorganisasjonen i strategifasen må videre følge opp analysearbeidet tett og bidra til å finne gode intervjuobjekter.

Prosjektstyringsgruppen er mottaker av analyserapporten og har ansvaret for å formidle innholdet og konklusjonene i den.