Hvordan bygge opp en utviklingsanalyse? Disposisjon

Sammendrag

 • Innledning: Omstillingsområdet i et regionalt perspektiv Områdets befolkningsutvikling og næringsutvikling de senere årene
  1. Hvor stort er områdets funksjonelle bolig- og arbeidsmarked, hvor går grensene for det og hvordan er det sammensatt
  2. Hva finnes av reservearbeidsmarkeder og pendlemuligheter? Nærhet til storby?
  3. Hvordan er potensialet for å opprettholde bosettingen ved å utvikle bostedskvalitetene i området?
 • Næringsutvikling: Komparative konkurransefortrinn
  1. Lokale produksjonsfaktorer: Råstoff og naturressurser; arbeidskraft og utdanningsnivå; næringskompetanse; teknologi; lokal kapitaltilgang; nærhet til markeder
  2. Hvilke komparative fortrinn har området, basert på denne tilgangen på produksjonsfaktorer?
  3. Hvilke mulige satsningsområder springer ut av 1. og 2. over?
 • Eksisterende næringsliv: Utviklingsmuligheter
  1. Beskrivelse av lokale næringsmiljøers tradisjoner, kultur og utviklingsmuligheter
  2. Muligheter for næringssamarbeid, næringsklynger og nettverk
  3. Mulighetsanalyse av eksisterende næringer og for nye næringer (ny tjenesteyting, reiseliv, ny utnyttelse av naturressurser)
  4. Kartlegging av konkrete prosjektidéer i eksisterende næringsliv og blant gründere
 • Kommunen som offensiv tilrettelegger for næringsutvikling og bosetting
  1. Kartlegge utviklingsbehov i det kommunale servicetilbudet: Boligtilbud; barnehage- og skoletilbud; fritidsaktiviteter; kulturtilbud
  2. Analysere tilgang på kommunal næringsservice, næringsbygg og -arealer
  3. Behov for utvikling av senterstruktur og kommunikasjoner
  4. Har området en levende lokal gründerkultur?
  5. Hvordan er kommunens omdømme/ merkevare?
 • Strategiske valg av innsatsområder: Forslag
  1. Begrunnede anbefalinger og forslag til prioriteringer
  2. Vedlegg (kan være konfidensielle): Beskrivelse av konkrete prosjektidéer. Prosjektspesifikasjoner.