Videreføring av omstillingsarbeidet

Senest to år før omstillingsperioden er over, bør kommunen starte prosessen med å opprette en  enhet eller et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet.

Mål

Å etablere en enhet som jobber videre med å realisere de langsiktige målene etter endt omstillingsperiode

Dette er videreføring av omstillingsprogrammer

Verktøyet Videreføring av omstillingsprogrammer skal hjelpe kommunen å etablere en enhet som arbeider videre med å realisere omstillingsprogrammets langsiktige mål og ambisjoner etter at omstillingsperioden er over. Enheten må være operativ før omstillingsprogrammet avvikles, og skal samarbeide tett med kommunen, det lokale næringslivet og evt. andre sentrale aktører.

Verktøyet gjennomføres som et strategi- og utviklingsprosjekt i tre faser: Forstudium, forprosjekt og hovedprosjekt. Vi anbefaler å engasjere en ekstern konsulent til å lede arbeidet i prosessens to første faser.

 • I forstudiet jobber prosjektgruppen med å identifisere mulige og realistiske former for organisering og drift av kommunens utviklingsarbeid på fast og ordinær basis.
 • I forprosjektet skal det utarbeides en forretningsplan for den utviklingsenheten som skal drive dette arbeidet, og også videreføre aktivitetene som ble satt i gang i omstillingsperioden.
 • I hovedprosjektet skal selskapet/prosjektorganisasjonen stiftes, styre skal velges og prosessen med å rekruttere daglig leder skal settes i gang.

Det forstudiefasen og forprosjektfasen som inngår i verktøyet Videreføring av omstillingsarbeidet.

Hvordan kommer vi i gang?

Det er normalt omstillingsstyret som tar initiativet til å starte videreføringsprosessen. Men det må være kommunen som sitter i førersetet og har det operative ansvaret for å gjennomføre den.

Ordfører vil ofte være prosjektansvarlig. Vi anbefaler å engasjere en ekstern konsulent med erfaring fra liknende arbeid til å være prosjektleder/prosessleder i forstudie- og forprosjektfasen.

Styreleder eller leder for omstillingsarbeidet tar selv initiativ til å engasjere en ekstern prosessleder til å lede arbeidet i forstudiefasen. Innovasjon Norges oppdragsrådgivere for Regional omstilling vil kunne hjelpe til med å foreslå konsulentmiljøer med erfaring fra liknende arbeid. Oppdraget må legges ut på anbud.

Mer om forstudien

Prosjekteier: Omstillingskommunen (i kraft av å være eier av omstillingsprogrammet)

Tidsramme: 4–6 uker

Aktiviteter i forstudien:

 • Kartlegge synspunkter på videreføringen blant interessenter og partnere/aktører i nærings- og organisasjonslivet
 • Kartlegge de samme aktørenes tanker om deres egne bidrag i videreføringen
 • Identifisere ”best practices” for næringsutviklings- og omstillingsarbeid
 • Lage en foreløpig oppsummering av muligheter og utfordringer
 • Skissere og vurdere ulike alternative modeller for organisering og finansiering av utviklingsenheten som skal videreføre arbeidet. 
 • Plan for fremdrift på spesifisering av valgt alternativ i forprosjektet

Forstudierapporten skal skissere de mest aktuelle alternativene for finansiering, organisering og geografisk virkeområde for utviklingsenheten.

Mer om forprosjektet

Prosjekteier: Omstillingskommunen eller andre lokale partnere i videreføringsarbeidet, det kan også være delt eierskap.

Tidsramme: 4–6 måneder

 • Besøke kommuner som har lykkes med offensivt næringsutviklingsarbeid
 • Utarbeide en næringsanalyse for kommunen
 • Utarbeide en foreløpig strategisk næringsplan for kommunen
 • Utarbeide forslag til organisasjons- og eierskapsmodell for den nye utviklingsenheten
 • Utarbeide forslag til tjenesteavtaler med kommunen (og eventuelt andre kommuner i regionen)
 • Utarbeide foreløpige budsjetter og forslag til finansiering for utviklingsenheten
 • Lage forslag til bemannings- og kompetanseplan
 • Utarbeide plan for hovedprosjektet: å sette utviklingsenheten i arbeid

Forprosjektrapporten skal skissere en konkret løsning for videreføring av omstillingsarbeidet. Rapporten skal gjøre greie for hvordan organisering, eierskap, bemanning, finansiering og realisering skal skje.

Mer om hovedprosjektet

Rapportene fra forstudien og forprosjektet er grunnlaget for det videre arbeidet i hovedprosjektet.

Hovedprosjektet ligger imidlertid utenfor rammene av verktøyet Videreføring av omstillingsprogrammer, og er omstillingskommunens eget ansvar.

Tidsramme for hovedprosjektet er 3–6 måneder

Viktige aktiviteter i hovedprosjektet er:

 • å følge opp beslutningsprosessen hos eksterne interessenter
 • å velge interimstyre
 • å lage prospekt og tegne aksjekapital/medlemskap
 • å formelt etablere selskapet
 • å starte prosessen med å rekruttere daglig leder

Resultatet av hovedprosjektet skal være at selskapet er stiftet og styret er valgt.

Hvem er verktøyet for?

Alle omstillingsorganisasjoner må ha en strategi og en plan for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt omstillingsperiode.

Verktøyet ”Videreføring av omstillingsprogrammer” bygger på Innovasjon Norges erfaringer og på erfaringene til tidligere omstillingsområder; verktøyet vil være nyttig og relevant for alle landets omstillingskommuner.

Hvilke "leveranser" kommer ut av verktøyet?

En forstudierapport med de mest aktuelle alternativene for finansiering, organisering og geografisk virkeområde for utviklingsenheten.

En forprosjektrapport som skisserer en konkret løsning for videreføring av omstillingsarbeidet i kommunen. Rapporten skal gjøre greie for hvordan organisering, eierskap, bemanning, finansiering og realisering skal skje. 

Resultatet av hovedprosjektet skal være at selskapet er stiftet og styret valgt.

Hva koster det?

Hvor ressurskrevende forstudien og forprosjektet blir, vil variere med kommunenes størrelse. Men for en middels stor kommune vil forstudien trolig kreve at det settes av ca. 15 dagsverk til prosjektleder og ca. 10 dagsverk til andre ressurser. Kostnadsrammen er på inntil 100 000 kroner.

Leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om å få dekket inntil 50 % av honorarkostnadene for ekstern konsulent til forstudie- og forprosjektfasen. Interne ressurser og andre kostnader dekkes av omstillingsmidlene.