Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Videreføring av omstillingsarbeidet

Sørg for at omstilling kaster av seg i årene som kommer.

Senest to år før omstillingsperioden er over, bør kommunen starte prosessen med å opprette en enhet eller et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet.

Dette er videreføring av omstillingsprogrammer

Verktøyet Videreføring av omstillingsprogrammer skal hjelpe kommunen å etablere en enhet som arbeider videre med å realisere omstillingsprogrammets langsiktige mål og ambisjoner etter at omstillingsperioden er over. Enheten må være operativ før omstillingsprogrammet avvikles, og skal samarbeide tett med kommunen, det lokale næringslivet og evt. andre sentrale aktører.

Verktøyet gjennomføres som et strategi- og utviklingsprosjekt i tre faser: Forstudium, forprosjekt og hovedprosjekt. Vi anbefaler å engasjere en ekstern konsulent til å lede arbeidet i prosessens to første faser.

  • I forstudiet jobber prosjektgruppen med å identifisere mulige og realistiske former for organisering og drift av kommunens utviklingsarbeid på fast og ordinær basis.
  • I forprosjektet skal det utarbeides en forretningsplan for den utviklingsenheten som skal drive dette arbeidet, og også videreføre aktivitetene som ble satt i gang i omstillingsperioden.
  • I hovedprosjektet skal selskapet/prosjektorganisasjonen stiftes, styre skal velges og prosessen med å rekruttere daglig leder skal settes i gang.

Det forstudiefasen og forprosjektfasen som inngår i verktøyet Videreføring av omstillingsarbeidet.

Hvordan kommer vi i gang?

Det er normalt omstillingsstyret som tar initiativet til å starte videreføringsprosessen. Men det må være kommunen som sitter i førersetet og har det operative ansvaret for å gjennomføre den.

Ordfører vil ofte være prosjektansvarlig. Vi anbefaler å engasjere en ekstern konsulent med erfaring fra liknende arbeid til å være prosjektleder/prosessleder i forstudie- og forprosjektfasen.

Styreleder eller leder for omstillingsarbeidet tar selv initiativ til å engasjere en ekstern prosessleder til å lede arbeidet i forstudiefasen. Innovasjon Norges oppdragsrådgivere for Regional omstilling vil kunne hjelpe til med å foreslå konsulentmiljøer med erfaring fra liknende arbeid. Oppdraget må legges ut på anbud.