Internasjonal handel - Ta høyde for reell risiko

Eksport betyr større muligheter, men også større risiko. Verden forandrer seg stadig. Daglige hendelser påvirker risikobildet i internasjonal handel. Hvilket risikobilde møter du som eksportør når dine varer “krysser grenser”?
Indre uro i Libya. Revolusjon i Egypt. Jordskjelv og tsunami i Japan. Islands økonomi bryter sammen. Valutasvingninger. Terrorangrep.  Risikobildet i internasjonal handel forandrer seg hyppig. I denne artikkelen vil vi gjennomgå de forskjellige risikokategoriene på et overordnet nivå.

Markedsrisiko
Med markedsrisiko mener vi faren for raske og vesentlige endringer i etterspørselen etter din bedrifts varer og tjenester. Dette er en åpenbar risiko som alle næringsdrivende må leve med enten man selger innenlands eller til utlandet.

Kommersiell risiko
Denne risikoen innebærer faren for at kjøper ikke kan eller vil gjøre opp for seg. En annen variant av denne formen for risiko, er at kjøper betaler lenge etter forfall. Dette er en vanlig problemstilling i internasjonal handel, og kan føre til likviditetsproblemer for bedriften. I 2010 tok det gjennomsnittlig ca 120 dager å få betalt fra en italiensk bedrift.

Land- og sikkerhetsrisiko

Å vurdere landrisiko er spesielt viktig dersom bedriften handler med land som er politisk, økonomisk og sosial ustabile. I denne risikoen ligger faren for at kjøpet ikke kan gjennomføres som avtalt fordi importørs myndigheter setter i verk visse tiltak. Dette kan for eksempel være sanksjoner, importforbud for enkelte varer eller valutarestriksjoner.

Tett knyttet til landrisiko ligger sikkerhetsrisiko fordi denne risikoen som oftest er størst i land med ustabile styresett. Sikkerhetsrisiko handler om faren knyttet til kriminelle handlinger. Hvem har ansvaret dersom varene blir stjålet under transporten?

Legal risiko
Ulik lovgivning og rettssystemer fra land til land kan utgjøre en legal risiko. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til hvilke rettsregler som blir styrende i en forretningsavtale. Det er også viktig av man presiserer i kontrakten hvem (dersom det er en uavhengig tredjepart) som skal kunne avgjøre en eventuell tvist. Prosedyrene for å føre en sak, tiden det tar, samt utfallet kan fører til helt andre resultat enn det du som eksportør har tatt høyde for.

Produktrisiko
Med produktrisiko mener vi forhold ved produktets egenskaper eller natur. Dette kan for eksempel være emaballeringskrav, produktets holdbarhet, mulighet for videresalg eller vedlikehold- og serviceansvar. Ofte kjenner eksportør sitt produkt meget godt, men glemmer å ta hensyn til produktets natur når man tenger kontrakt eller velger betalingsløsning.

Transportrisiko
Her snakker vi om skade eller tap av vare under transport. Statistisk sett er denne risikoen langt høyere i internasjonalt salg enn ved innlandssalg. De vanligste årsakene til tap og skade på varer er: håndteringsskader, tyveri og vannskader. Hvem betaler for tapet dersom varene får vannskader eller blir stjålet under transport?

Bankrisiko
Banker spiller ofte en avgjørende rolle for gjennomføring av betalingsløsninger i internasjonal handel, særlig i forbindelse med remburs, dokumentinkasso, garantier og eksportfinansiering. Bankrisiko oppstår først og fremst når eksportørens bank ikke ønsker å samarbeide med kjøpers bank, eller kun indirekte eller med krav om dyre løsninger.

Valutarisiko
Dette er en risiko alle som driver med internasjonal handel må ta høyde for. Valutarisiko er faren for tapte inntekter som følge av at kursen på oppgjørsvalutaen endrer seg i forhold til selgers forventinger og budsjett.

Egenrisiko
I egenrisiko ligger faren for at man ikke får gjennomført et salg fordi det mangler kunnskap i “egne rekker”. Eksempel på dette kan være kulturforskjeller og manglende kulturforståelse.

Varesalg over grenser medfører at risikofaktorene er flere og delvis av en annen karakter, men bevissthet og håndtering av risiko skaper større muligheter!  Å være bevisst egen risiko og kunne håndtere risikoen du ståpr ovenfor gir deg egen styrke og en konkurransefordel.
 
Å vurdere risiko er med på å bestemme om du vil satse i et marked, og eventuellt hvordan.

Ønsker du å lære mer om hvordan du som eksportør kan unngå noen av de største fallgruvene i internasjonal handel? Innovasjon Norge arrangerer grunnkurs i internasjonal handel. Formålet med dette kurset er å gi deltakerne en rekke verktøy for redusere egen risiko og få økt lønnsomhet på sin utenlands handel. Alle abonnenter får rabatt. For mer informasjon, se www.innovasjonnorge.no/kurs


Publisert 03.2011, skrevet av:
Kathrine Kofstad
Rådgiver