Internasjonal standard for Innovation Management

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i vårt samfunn. For å bygge ned tekniske handelshindringer arbeider man for å komme frem til felles internasjonale standarder. En standard er et dokument som beskriver viktige deler av et produkt, en tjeneste eller en arbeidsprosess.

/link/09b4164b1f1e42099e47bdea1ee4a3db.jpg

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har utviklet tekniske standarder på en rekke områder. Standarder er i utgangspunktet frivillige å bruke, men de blir ofte brukt som en del av avtaler og kontrakter som inngås. Det medfører at en ikke kommer utenom standarder som et ledd i å oppfylle kontrakten. Det forekommer også at standarder blir gjort bindende ved at nasjonale myndigheter refererer til dem i lover eller forskrifter.

Internasjonalt samarbeid om å utvikle en ny internasjonal standard for Innovation Management
Det er stort påtrykk fra hele verden om å skape vekst, og evnen til å skape vekst kommer gjennom innovasjon.Innovasjonsprosesser er ofte komplekse og avhengig av lederens eller den enkelte medarbeiders evne til å kvalitetssikre prosessen. Den internasjonale standardiseringskomiteen for innovasjon (ISO/TC 279) arbeider med å utvikle et globalt verktøy som vil hjelpe organisasjoner med å implementere og følge opp innovasjonsarbeidet.

Dette skjer i en tid der mange land, offentlige og private aktører utfordres både sentralt og lokalt med å skape vekst og utvikling. For å lykkes vises det til økt behov for innovasjon. For mange aktører er det utfordrende, flere bransjer og organisasjoner preges av kostnadskutt og nedbemanning, og standardisering trekkes fram som et viktig verktøy for økt effektivisering og redusert risiko. Nå pågår arbeidet med å koordinere kunnskapen om «beste praksis», avdekke hva de som lykkes med å skape økt innovasjon gjør i sin organisasjon, og hvordan dette kan tilpasses slik at andre organisasjoner kan nyttiggjøre seg de erfaringer som har kommet fra dette arbeidet.

Også for SMB
For at små og mellomstore organisasjoner skal kunne lykkes i en stadig endrende og tøffere konkurranse, er det avgjørende at de får verktøy som kan hjelpe dem med oppstart og implementering av en innovasjonskultur. Verktøyene må sikre vedvarende fokus på interne prosesser, samtidig som organisasjonene får et verktøy som de kan måle seg opp mot, og avstemme egen evne til innovasjon.

En ny internasjonal standard for Innovation Management vil bidra gjennom en global veiledning til hvilke prosesser organisasjoner må implementere for å lykkes med å skape innovasjon over tid. I tillegg utvikles det en global terminologi for fagområdet Innovation Management.

Ønsker du å bidra i den norske komiteen?
Standard Norge trenger flere deltakere i den norske komiteen. De ønsker også å oppnevne flere norske eksperter til de internasjonale arbeidsgruppene som akkurat har vært arrangert i Norge.Dersom du ønsker å delta i dette arbeidet er du velkommen til å kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen i Standard Norge for mer informasjon.

Skrevet av:
Lars Erik Jensen
Epost: lej@standard.no