Krav til dokumentasjon av avgiftsfrie salg

Utførsel av varer blir ofte oppfattet som uproblematisk og en enkel affære ettersom det, foruten ved eksport av fisk, ikke er spesielle avgifter knyttet til utførsel. Informasjonen som avgis i tolldeklarasjonen blir ofte sett på som statistiske opplysninger og som en formalitet for å få tillatelse til å utføre varene.

/link/f97c7f2b26034215a75d0a2733c2f40b.jpg
Foto: Aquir/Thinkstock

For å unngå utfordringer med toll- og skattemyndighetene er det er allikevel et par forhold som er viktige for eksportbedrifter å ta hensyn til og håndtere på korrekt måte, slik at bedriften har nødvendige bevis/dokumentasjon på at varene faktisk er utført fra Norge.

Merverdiavgiftsloven fastsetter at omsetning av varer som utføres fra Norge er fritatt for merverdiavgift. De avgiftsfrie salgene ved eksport må imidlertid dokumenteres etter regler fastsatt både i merverdiavgiftsforskriften og tollforskriften og for eksportbedrifter er det viktig å kjenne til disse kravene, slik at de kan dokumentere sine avgiftsfrie salg på rett måte og etter reglene som faktisk gjelder.

Som hovedregel i merverdiavgiftsforskriften § 6-21-1skal avgiftsfritak ved utførsel dokumenteres med salgsdokument, tolldeklarasjon og en attest for at varene er utført. Tollforskriften § 4-23-2 sier videre at avsenderen enten skal skaffe attest for utførselen fra transportøren eller fra Tollvesenet ved spesielle tilfeller som i praksis betyr at det ikke er tilstrekkelig med kopi av tolldeklarasjonen.

Med andre ord, betyr det at all eksport skal dokumenteres med handelsfaktura samt kopi av tolldeklarasjon som er attestert (stemplet og signert av fraktfører) og dette må inntil videre oppbevares i 10 år etter bestemmelsene i regnskapsloven som bevis for de avgiftsfrie salgene til utlandet.

Dette kan sannsynligvis by på enkelte utfordringer, både for eksportør og fraktfører, men nødvendig i følge bestemmelsene for å tilfredsstille bestemmelsene for avgiftsfrie salg.

For bedrifter som benytter leveringsbetingelsen EXW Incoterms® 2010 overlater de i tillegg utførselsformalitetene til sin utenlandske kunde, som igjen vil harmonere dårlig med de strenge kravene til å dokumentere den fysiske utførselen som kreves ved avgiftsfrie salg.

Det anbefales at alle eksportører, uansett prosedyre ved tolldeklarering er spesielt nøye med å innhente nødvendig dokumentasjon, inklusiv attestert utførsel etter bestemmelsene.

Bedriftene som ikke overholder kravene, kan fort risikere å bli etterberegnet for moms av skattemyndighetene ved kontroll.

Under finner du også utdrag fra merverdiavgiftsloven, merverdiavgiftsforskriften og tollforskriften.

Merverdiavgiftsloven

§ 6-21. Utførsel av varer
Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift. Fritaket gjelder likevel ikke dersom varene er tatt med i samlet terminvis oppgjør etter § 4-6.

§ 6-24. Varer som videreselges ut av merverdiavgiftsområdet Omsetning av varer til et registrert avgiftssubjekt, er fritatt for merverdiavgift dersom kjøperen videreselger varene ut av merverdiavgiftsområdet før varene er levert. Det er et vilkår for fritak at kjøperen umiddelbart tollekspederer varene for utførsel.

Merverdiavgiftsforskriften

§ 6-21-1. Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer (1) Fritaket skal dokumenteres med salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd.

(2) For varer som er unntatt fra deklareringsplikt ved utførsel etter tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav g, skal fritaket dokumenteres med salgsdokument og attest for utførsel som nevnt i tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd

§ 6-24-1. Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. (1) Fritaket skal dokumenteres med salgsdokument og en skriftlig bestilling fra kjøperen. Bestillingen skal inneholde opplysninger som nevnt i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1-4, samt opplysning om til hvilket land varen videreselges. Salgsdokumentet skal merkes «Merverdiavgift ikke beregnet».

(2) Både kjøperen og selgeren skal oppbevare et eksemplar av bestillingen.

Tollforskriften

§ 4-23-2. Fremleggelse av dokumenter mv. ved utførsel (1) Ved tollekspedisjon for utførsel skal alle dokumenter som er utstedt i forbindelse med utførselen av varen legges frem, herunder

a) faktura som er utstedt i forbindelse med salg av varen, b) konnossement, fraktbrev og lignende fraktdokumenter som er utstedt i forbindelse med transport av varen, c) eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved utførsel, d)andre dokumenter som tollmyndighetene finner nødvendig blant annet for å kunne bestemme varenes opprinnelse, klassifisering, vekt, mengde og verdi.

(2) Den deklarerte avsenderen skal skaffe attest for utførsel fra transportøren.

(3) I følgende tilfeller skal det skaffes attest for utførsel fra tollmyndighetene:

a) dersom den deklarerte avsenderen selv foretar transporten av varen til grensen, b) dersom utførselen foregår med en transportør som ikke er registrert i Norge, c) ved utførsel av landbruksvare der det skal søkes om refusjon etter tolloven § 11-1.

For sprøsmål vennligst kontakt:

Sjur Klætte
E-post: sjur.klaette@innovasjonnorge.no
Tef.:22 00 26 27