X

Oppdag nye muligheter

/link/18c6e817403b44d986d80aa5cfd00e20.aspx

Tenk internasjonalt fra dag én!

Ved å tenke eksport og internasjonalisering fra første stund kan din bedrift vokse raskere og dermed øke lønnsomheten. Enten bedriften allerede er veletablert i Norge og nå planlegger å vokse internasjonalt, eller er i oppstartsfasen og vil satse internasjonalt fra første stund, stiller du deg kanskje spørsmålet om hvorvidt det er verdt det, om det ikke er for vanskelig og for krevende. Og ja, det innebærer mye arbeid og en viss risiko, men å ikke satse internasjonalt innebærer også en risiko. Eksport og internasjonalisering kan virkelig føre til økt vekst og lønnsomhet for din bedrift.

Hvorfor gå internasjonalt?

Selv om det innebærer en viss risiko å gå internasjonalt, finnes det også mange fordeler, her er noen av dem: 

Økt salg - du når flere potensielle kunder og kan forlenge produktets livssyklus

Mer innovasjon - bedriften blir utfordret til å tenke nytt, en krevende internasjonal kunde kan være avgjørende for utviklingen av ditt produkt eller din løsning

Raskere vekst - eksportbedrifter vokser som regel raskere enn bedrifter som ikke eksporterer

Redusert risiko og balansert vekst - spre risikoen og dra nytte av ulik vekst i forskjellige markeder

Stordriftsfordeler - høyere produksjon gir som regel lavere kostnader, og bedriften blir dermed mer konkurransedyktig

Bedret konkurransekraft - bedriften eksponeres for beste praksis i internasjonale miljøer, ideer og forretningsmodeller, trender, markedsutvikling og nye mulige samarbeidspartnere

Gode, internasjonale referanser - kan bidra til økt salg innenlands fordi det viser at bedriften også lykkes i utlandet

Hva kan du gjøre

Tenk at din forretningsmodell skal være robust nok til å tåle utfordringene som kommer når bedriften vokser! Ved å tenke internasjonalt tidlig ser du raskt også behovet for å ha en smidig forretningsmodell som kan endres og tilpasses til andre markeder. Som regel må man justere litt på forretningsmodellen i ulike markeder.

Hvordan kan vi bidra

Våre medarbeidere ved distriktskontorene kan bistå med en gjennomgang av bedriftens forutsetninger og hjelpe til med å finne løsninger på eventuelle utfordringer. Gjennom kompetansetiltak, finansiering og rådgivning kan vi bidra til bedre å sette din bedrift i stand til å lykkes internasjonalt.

Rådgiverne ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov. Vi kan hjelpe deg å få bekreftet at ideen er attraktiv for flere enn deg selv og nettverket ditt!

Det finnes også mange andre gode hjelpere og mye nyttig stoff på internett som kan guide deg og øke dine sjanser for å lykkes med internasjonalt salg. Deriblant denne nettsiden og våre medarbeidere, som ønsker å stå sammen med deg og se din bedrift lykkes både i Norge og i utlandet.

Er det behov for ditt produkt?

«Livet er for kort til å lage noe ingen vil ha – Ash Maurya»

Hva vil kunden ha

Enten du er gründer med et nytt produkt eller vekstbedrift på vei ut i et nytt marked, er det avgjørende å få sjekket ut om det faktisk er behov for ditt produkt eller løsning.

Hvorfor feiler noen produkter når de skal ut i markedet? Man starter ofte i feil ende. Det er ganske vanlig når man har en idé eller et produkt at man fokuserer for mye på å utvikle produktet. Vi kan spørre oss hvor opptatt kunden egentlig er av produktet eller løsningen? Hva er det kunden egentlig vil ha? Kundene vil vite hva du kan løse for dem.

Snakk med kunden


Skal du finne ut om det er behov for ditt produkt i et nytt marked, start med å komme i kontakt med kunden. Det handler om å forstå hva kunden din egentlig har behov for. Hva er det kunden ønsker å løse. I et konkurranseutsatt globalt marked er det viktig for norske bedrifter å tilby kundene et produkt eller en tjeneste som oppleves relevant og verdifull. Mens man tidligere kunne dra ut internasjonalt med et standardprodukt, opplever vi i dag en markedsdynamikk hvor lokale tilpasninger av løsning og forretningsmodell er en nødvendighet.

Selskaper som er for salgsorienterte i sin internasjonaliseringsprosess kan fort ende opp i en svært risikofylt internasjonalisering hvor bruk av ressurser ikke alltid står i stil med oppnådde resultater.

Hva kan du gjøre

Før du bestemmer deg for å gå videre i et gitt marked, sjekk om det finnes et så kalt "problem verdt å løse". Hva er det du hjelper kunden din med å få gjort? Dette gjøres ved å gjennomføre tester for å verifisere kundebehovet i det gitte markedet.  Du vil vite hva kunden gjør, ikke hva de sier.

Lærdom fra moderne entreprenørskapsmetodikk og lean startup gjør det enklere å ta steget ut i nye markeder med en helt annen risikoprofil og med et lavere finansieringsbehov enn før.  I utgangspunktet kan metodikken høres enkel ut, men det betyr ikke at det ikke er krevende.

Fordelen er at du kommer deg raskt ut og lærer hva kundene faktisk vil ha, så du ikke kaster bort tid på å utvikle noe ingen ønsker.

Hvordan kan vi bidra

Våre medarbeidere ved distriktskontorene kan hjelpe deg med en gjennomgang av bedriftens forutsetninger og hjelpe til med å finne løsninger på eventuelle utfordringer. Gjennom kompetansetiltak, finansiering og rådgivning kan vi bidra til bedre å sette din bedrift i stand til å lykkes internasjonalt.

Rådgiverne ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov. Vi kan hjelpe deg å få bekreftet at ideen er attraktiv i markedet.

Identifiser ditt marked

Hvilke marked din bedrift velger å gå inn i bør vurderes ut fra hvor du har størst sjanse for å lykkes. Det er ikke nødvendigvis i dine nærmarkeder de kommersielle mulighetene er de største.

Markedsvalg

Mange norske bedrifter velger å etablere seg i nærliggende markeder fordi blant annet kultur- og språkbarrierer i mange tilfeller er mindre enn i markeder lengre unna. Det er likevel ikke alltid slik at der tilgjengeligheten oppleves som størst også er der du har best mulighet til å lykkes.

Hvor mange markeder dere skal gå inn i bør også vurderes. For mange små og mellomstore bedrifter vil det være hensiktsmessig å gå inn i et begrenset antall markeder. En viktig faktor for å lykkes er å sørge for god forankring i bedriften. Dette gjelder i både styre, ledelse og de som jobber operativt. Et realistisk bilde på hva som er nødvendig av tid, budsjett og ressurser er viktig.

På mange av markedene utenom EU, Europa og Nord-Amerika møter norske bedrifter forretningsmiljøer hvor politiske og samfunnsmessige forhold har langt større betydning for de kommersielle mulighetene enn hva vi er vant til fra våre geografiske og politiske nærmarkeder.

En fremgangsmåte kan være å teste produktet i et marked, for så å gå inn i andre markeder etter hvert som erfaringen øker. Om bedriften fokuserer på et geografisk marked, eller et kundesegment på tvers av geografi vil avhenge av både produkt, løsning og bedriften.

Risiko ved Markedsvalg

Daglige hendelser påvirker risikobildet i et land, men å se nærmere på blant annet korrupsjon, sikkerhetssituasjonen og det politiske bildet vil gjøre bedriften bedre rustet til å gå inn i markedet.  Grundige vurderinger knyttet til aktuelle land og sektorer vil redusere risikoen ved etablering i nye markeder. Les mer på våre sider med tips til eksportører og på OECDs kontaktpunkt.

Hva kan du gjøre

En systematisk kartlegging av nye markeder og nye omgivelser som din bedrift ønsker å operere i vil avdekke mulige hindringer og forhold som begrenser sjansene for å lykkes. Som selskap bør dere identifisere viktige kriterier for at dere skal lykkes i et spesifikt marked og se nærmere på disse. Det kan være å overvåke trender i bransjen, se nærmere på hvor konkurrentene kommer fra og hvilke muligheter som kan dukke opp i fremtiden.

Eksterne faktorer kan påvirke din forretningsmodell. Verktøyet Business Model Environment (BME) er et nyttig verktøy som kan brukes til å avdekke muligheter og utfordringer i markedet.

Norge har alene og sammen med EFTA frihandelsavtaler med flere land. Reduserte handelsbarrierer til disse markedene kan gi norske eksportører et konkurransefortrinn. Sjekk hvem Norge har frihandelsavtaler med og se om du kan utnytte disse i dine markeder.

Å se nærmere på handelsstatistikken til land kan hjelpe deg med å danne et bilde av hvor stort ditt potensielle marked faktisk er og hvilke land som importerer dine produkter. Hva et land importerer sier noe om hva et land ikke produserer selv, som markedet etterspør.

Hvordan kan vi bidra

Rådgiverne ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov. Vi tilbyr deg markedsrådgivning når du satser i utlandet.

Rådgiverne ved eksportsenteret har kunnskap om internasjonal handel og bidrar med blant annet risikovurdering og har tilgang til nyttige verktøy når du skal inn i nye markeder.

Er din bedrift klar for internasjonalisering?

Å satse internasjonalt krever riktig kompetanse, ekstra ressurser og god forankring ledelsen. Dette kommer i tillegg til at dine produkter og tjenester er overførbare til et utenlandsk marked.

Riktig kompetanse og ressurser

Eksport og internasjonalisering bør være planlagt som et langsiktig og strategisk løp. Forankring i ledelsen, styret og eierne er avgjørende for å kunne lykkes med eksport. Ledelsen må også være villig til å sette av tilstrekkelig tid, ressurser og budsjett for å bygge opp, utvikle og drifte internasjonale aktiviteter. Avklar også hvilke forventninger ledelsen har til både måloppnåelse og tidsperspektiv.

Kunnskap om praktiske og strategiske utfordringer knyttet til eksport og internasjonalisering, samt kulturforståelse og språk, er viktig. Har du eller medarbeidere i bedriften internasjonal erfaring er det av stor verdi. Hvis dere ikke innehar denne kompetansen bør det vurderes hvordan dere kan bygge den opp. 

Tilstrekkelig finansiering er en avgjørende faktor for å kunne lykkes med eksport. Det koster ofte mer enn du tror og det tar lenger tid enn forventet å få den ønskede avkastningen. Tenk over hvor mye penger det vil være nødvendig å sette av til den løpende driften når eksporten er kommet i gang. Vær også klar over at driftsfasen koster penger. Prosjektene som er satt i gang må følges opp, og investeringen blir ikke avsluttet så snart produktet eller tjenesten er lansert i det nye markedet.

Sørg også for å ha realistiske forventninger til størrelsen på prosjektet. Satsing i nye markeder kan ofte kreve lenger tid og mer ressurser enn forventet. Det er derfor viktig å ha en klar formening om hvor lenge bedriften har råd til å "tape penger". I enkelte markeder vil det kunne ta flere år å få nok salg før man går i null. Snakk gjerne med andre bedrifter eller bransjeorganisasjoner med erfaring i det aktuelle markedet, for å få et innblikk i hvordan sektoren oppfører seg.

Dersom din bedrift ikke oppfyller 100 % på alle områder, er det ingen grunn til å parkere eksportplanene. Det viktige vil uansett være å komme i gang med internasjonaliseringsprosessen og ikke nøle eller vente for lenge.

Kapasitet

Det er viktig å sikre at dere har mulighet til å produsere og levere, både til eksisterende og nye kunder, samt yte nødvendig kundeservice. Eksport og internasjonalisering vil ofte ha innvirkning på flere områder av produksjonen. Tenk gjennom hvordan for eksempel eksisterende lagringskapasitet og distribusjon er, og hvilke endringer dere vil måtte gjøre for å tilrettelegge for eksporten. 

Det er sjelden at et produkt kan gå inn i et nytt marked uten noen justering eller tilpasning. Er dere villige, og har mulighet til å foreta produktjusteringer, produktbeskyttelse, sertifisering og merking i tillegg til å levere ettersalg og service? Et minimum er oversettelse av emballasje, bruksanvisninger og markedsmateriell. Tenk også gjennom om det er nødvendig med opplæring, montering, eller service knyttet til produktet, i så tilfelle må dere sørge for å ha gode partnere i utlandet.

Hvordan kan vi bidra

Våre medarbeidere ved distriktskontorene kan hjelpe deg med en gjennomgang av bedriftens forutsetninger og hjelpe til med å finne løsninger på eventuelle utfordringer. Gjennom kompetansetiltak, finansiering og rådgivning kan vi bidra til bedre å sette din bedrift i stand til å lykkes internasjonalt.