Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Gjeldene valuta restriksjoner innebærer en grense på 250 000 EUR per dag per importør. Dette kan føre til vanskeligheter for greske selskaper å betale utenlandske leverandører.

Kredittinformasjon
Årsregnskap er bare tilgjengelig for børsnoterte aksjeselskaper. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige.

Åpen regning
Forekommer. Vær forsiktig, og gjøre kredittvurdering. Kredittid på 30-90 dager. Forskuddsbetaling kun etter tilstand fra Bank of Greece. Kassarabatter forekommer.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 49 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 14 dager
Tap i prosent av total omsetning: 3,9 % 
Merk at dette gjelder for private selskaper, det er betydelig lenger kreditttid og betalingsforsinkelse fra offentlige selskaper. 

Dokumentinkasso
Anbefales. Vanlig. Kredittid 30-120 dager. 85% under inkasso og 15% under remburs forekommer også relativt ofte.

Remburs
Vanlig. Anbefales for nye forretningsforbindelser og store kontrakter eller dersom det er tvil om kundens kredittverdighet. Kjøpere forsøker ofte å unngå remburs da dette medfører høyere kostnader. Importørene foretrekker ofte å stille garanti framfor å åpne remburs.

Garantier
O/D-garantier forekommer. Både direkte og indirekte garantier.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
AteradiusÅpen
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.
Coface: På forespørsel.

Morarente
Lovfestet morarente er ECBs styringsrente pluss 8 %.

Påminnelse- og inkassorutiner
Påminnelser via brev og telefonsamtale. Personlig kontakt med kjøperen er viktig.

Eiendomsrettsforbehold
Eiendomsrettsforbehold kan tas overfor kjøperen.

Rettslig oppfølging
Brussel-konvensjonen om dommer på privatrettens område gjelder for Hellas.

Hellas har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Foreldelsfrist 
Normalt fem år.

Veksel
Protest av veksel skal skje innen åtte dager fra forfallsdagen. Ingen publisering eller anmerkning. Via et spesielt register går det an å få vite om det har blitt protestert veksler mot en bedrift.

Importøren utsteder ofte "promissory letters", som ikke er veksler, men enkle gjeldsbrev, og som følgelig ikke kan protesteres. For å være gyldig må "Promissory Note" utstedes på en gresk blankett og utstyres med et vekselstempelmerke. 

Veksler avaliseres ikke av greske banker. Man må be om separat garanti. Aksepten gjelder ikke uten at vekselstempelmerke er vedheftet. Dersom importøren ønsker å betale mot "Promissory Letter", be da alltid om en bankgaranti som sikkerhet.