Energi og miljø: Polen søker renere løsninger

Nye markedsmuligheter skapes av store overføringer fra EU sammen med nye lover og rammebetingelser.

Mesteparten av Polens elektrisitet og primærenergi er basert på kull. Dette gir store CO2-utslipp og ikke minst utfordringer i forhold til EUs strategi for å øke andelen fornybar energi. Frem mot 2020 har Polen et mål om å øke andelen av fornybar energi fra 11% (2014)  til 15,5 %, hvorav 19,3% av elektrisitet og 17% for varme og kjøling skal komme fra fornybare kilder.

 

Ny lov om fornybar energi - ny dynamikk i markedet
Loven med tilhørende forskrifter skaper nå ny dynamikk i markedet. Et system med auksjoner, i stedet for grønne sertifikater, skal bli operativt fra 2016 med de første auksjoner i 2017. Hvem som blir de fremtidige vinnerne vil vise seg når auksjonene starter, men brenning av biomasse samt mindre lokale anlegg, som biogass, geotermiske løsninger og småkraftverk i kombinasjon med utbedring av lokale vassdrag og økt biodiversitet kan være relevante markedsmuligheter. Off-shore vind får nå også økt oppmerksomhet da det er meget gunstige vindforhold utenfor kysten.

 

Energiøkonomisering – redusering av energiforbruk
I 2012 ble det implementert en ny lov om energiøkonomisering. Dette feltet åpner opp for norske selskaper med kunnskap om reduksjon av energiforbruk og overføring av energi. Eksempler er produkter og tjenester for energieffektive (sertifiserte) bygg. Andre muligheter ligger i «Grønne byer» som kan inkludere effektiv trafikkavvikling ved hjelp av Intelligente Trafikksystemer (ITS).

 

Vann- og avløpssektoren – ønske om bedre vannkvalitet
Polen mangler ikke vann, men har utfordringer med vannkvaliteten og håndtering av avløpsvann. Det er igangsatt et omfattende arbeid med å modernisere avløpssystemer, og utvikling av systemer for å redusere vannforbruk samt bygging av vannreservoarer.  Dette gir muligheter for selskaper med kompetanse innenfor rensing, måling og effektivitet.

 

Ny avfallslovgiving åpner for muligheter
Ny avfallslov er innført ihht EUs direktiver på avfall. Loven gir kommunene eierskap og ansvar for å håndtere avfallsproblematikken. Fremdeles er der utfordringer knyttet til gamle selskapsstrukturer, men der åpnes nå muligheter for selskaper innenfor resirkulering, gjenvinning
samt produksjon av energi fra avfall og slam.

 

Kontakt vår ekspert: Ewa Kwast