Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter

  1. Relevans til prioriterte områder i utlysningen
  2. Markeds- og vekstpotensialet for bedriftene
  3. Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
  4. Deltakerbedriftenes samlede gjennomføringsevne (økonomi, kompetanse og kapasitet)
  5. I hvilken grad den offentlige støtten er utløsende for iverksetting av prosjektet.