Beskrivelse av utvalgte virkemidler

Rentestøtte
Rentestøtte er et virkemiddel forbeholdt lånefinansierte investeringer i landbruket. Beløpet som fremkommer i oversikten er det lånebeløpet som det kan gis rentestøtte for - ikke innvilget støtte. Faktisk rentestøtte beregnes som en begrenset andel av dette beløpet per år.

Garantier
Innvilget garantibeløp angir maksimalt garantiansvar for Innovasjon Norge. 

EØS-finansieringsordningene (Decent Work, Green Industry Romania/Bulgaria)
Innvilgede tilsagn kommer fra EØS-midlene som er avtalt mellom Norge og EU. Avtaler er i Euro og alle tilsagnmottakere kommer fra EUs 12 nyeste medlemsnasjoner. Støttebeløp i oversikt over innvilget tilsagn vises i Euro. Dermed vises støttebeløpet i oversikten i innvilget valuta, som i dette tilfellet er Euro. Fra og med tilsagnsåret 2013 vises EØS-bevilgingene i Euro. Tilsagn gitt før 2013 vises i NOK med omregningskurs av 8,15.