Biogasspilotordningen: Tilskudd til prosjekter

Regjeringen ønsker å øke produksjon av biogass for å nå målet om et lavutslippsamfunn i 2050. For å bidra til dette er det anledning til å søke om tilskudd til pilotanlegg for Biogass. Midlene forvaltes av Innovasjon Norge.

Målgruppe: Bedrifter som ønsker å investere i biogassanlegg og eiere av biogassanlegg som vil teste nye substratkombinasjoner.

Det er ingen søknadsfrist; innkomne søknader behandles fortløpende.

Kriterier for å søke midler:

  • Prosjektet skal ha potensial for å redusere klimagassutslipp.
  • Anlegget må teste ut andre substrater enn våtorganisk avfall fra husholdninger og avløpsslam (for eksempel husdyrgjødsel, skogsavfall eller alger).
  • Prosjektet må bidra til å utvikle mer kostnadseffektiv produksjon av biogass, for eksempel gjennom reduserte investeringskostnader eller økt gassutbytte.
  • Prosjektet må kunne dokumentere kostnader, gassutbytte og eventuelle andre konsekvenser ved bruk av ulike substratblandinger.
  • Anleggseiere må være villig til å dele erfaringer og resultater som kan utvikle biogass som næring i Norge.
  • Prosjektet må dokumentere god kontroll med metanlekkasjer fra biogassreatoren, samt etterlagringen av bioresten og sluttlageret for bioresten. 

Eksisterende anlegg som vil teste ut ulike substratkombinasjoner, kan også søke om midler til uttesting av substratkombinasjoner og ombygging av anleggene.

Tilskudd til hovedprosjekter kan dekke inntil 50 prosent av totalkostnaden for små bedrifter, 40 prosent for mellomstore bedrifter og 30 prosent for store bedrifter.

Kostnadstyper som kan gi grunnlag for støtte:

  • Kostnader til planlegging av anlegget
  • Investeringskostnader ved bygging av anlegget
  • Investeringskostnader og aktiviteter knyttet til for- og etterbehandlingsutstyr av biosubstrat, biogass og biorest

Det er et krav at pilotanlegget er åpent for følgeforskning av anlegget.

Forprosjektstøtte:

Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet. Det kan gis inntil 50 % støtte av godkjente kostnader i budsjett, og det er kun regnskapsførte kostnader som kan ligge til grunn for utbetaling av tilskudd. Maksimal støtte til forprosjekter er 150 000 kr. Det gis ikke støtte til generelle markedsundersøkelser.