Statens vegvesen, Statsbygg og        Bane NOR - Klimagassreduksjon i grunnarbeider

Krevende grunnforhold en rekke steder i landet medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for å hindre at skred utløses i utbyggingsprosjekter, spesielt i kvikkleireområder. I tillegg benyttes store offentlige ressurser årlig for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Dagens sikringsmetoder medfører store terrenginngrep, klimagassutslipp, og kostnader.

/link/8abdb2153d09474bb087bcfb83b138ff.aspx
Foto: Statens vegvesen

Med de økende klimautfordringene vi har foran oss, er det behov for å utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for å unngå at nødvendige tiltak for å øke samfunnssikkerheten og arealutnyttelsen går på bekostning av klima og miljø.  

Kalk-/sementpeler benyttes i utstrakt grad for å forbedre grunnforholdene før utgravning eller utfylling i forbindelse med nybygging av infrastruktur og bygninger i områder med bløt grunn. Materialproduksjonen av kalk og sement medfører imidlertid store klimagassutslipp

For at offentlige byggherrer skal nå målsetningen om reduserte klimagassutslipp, vil etterspørselen etter nye klimavennlige løsninger øke i nær framtid, også innen grunnarbeider.

Flere aktører kan bidra til å redusere de totale klimagassutslippene i sikrings- og grunnforsterkningsarbeider. Dersom det gjennom Innovasjonspartnerskapet utvikles teknologi for mer klimavennlig materialproduksjon og maskinpark, vil dette også kunne videreutvikles til andre markeder.

Kontaktperson: Tonje Eide Helle, tonje.helle@vegvesen.no