Kapital

Innovasjon Norge har flere ordninger for å finansiere prosjekter. Dette er de viktigste for gründerbedrifter. 

Hva kan vi bidra med:

/link/9bda750a2d184cae93af425d398f7dc9.aspx

Fra oppstart til skalering og vekst skal selskapene gjennom flere faser.  Innovasjon Norge tilbyr spesifikke finansieringsmuligheter for hver fase. 

Markedsavklaring

Innovasjon Norge tilbyr finansiering som gjør det mulig for bedriften å avdekke om det finnes et behov for sin idé og prosjekt i markedet. 

Markedsavklaringstilskudd

Tilskuddet på inntil 100.000 kroner skal finansiere eksterne kostnader som påløper når selskapet skal avdekke om prosjektet løser et problem som er verdt å løse, og om det finnes betalingsvillige kunder og/eller investorer.

I dag avslås to av tre søknader om markedsavklaringstilskudd. Vi anbefaler derfor sterkt å delta på et av seminarene «Fra idé til Marked», samt å se på Innovasjon Norges opplæringsvideoer på nett.  Det kan også være lurt å ta en samtale med Gründertelefonen.

Kommersialisering

Selskaper som avdekker og synliggjør et betalingsvillig marked for prosjektet kan kvalifisere seg for neste fase, som enten består av kommersialiseringstilskudd eller oppstartlån. 

Kravene som skal tilfredsstilles i denne fasen er høye. Av de selskapene som har mottatt markedsavklaringstilskudd er det under 50 % som kvalifiserer seg til denne fasen fordi løsningene ikke treffer kundebehovene godt nok.

I denne fasen er hensikten å avlaste risiko for privatkapital og øke utviklingsfarten i bedriften. Pengene skal brukes til å videreutvikle forretningsmodellen, og det forventes at selskapet i løpet av fasen oppnår kommersielt salg og forbereder seg for vekst. Man trenger ikke å ha mottatt markedsavklaringstilskudd for å søke.

Kommersialiseringstilskudd

Maksimalt tilskudd per bedrift (markedsavklaring + kommersialisering) er 500.000 kroner for prosjekter med nasjonalt potensial, og 700.000 kroner for prosjekter med internasjonalt potensial.

I kommersialiseringstilskuddet kan både interne regnskapsførte kostnader (eget arbeid) og eksterne kostnader godkjennes. Eksterne kostnader kan finansieres med inntil 75 %, interne kostnader kan finansieres med inntil 50 %. Søkeren må selv finansiere det resterende beløpet, og kunne vise at denne kapitalen er tilgjengelig, for å motta tilskuddet.

Oppstartlån

Lånebeløp fra minimum 500.000 og opp til maksimalt 1.5 millioner kroner. Lånet er avdragsfritt i fire år og rentefritt i to år.

Lånet kan finansiere inntil 60 % av kapitalbehovet for prosjektet. Det tas ikke pant i selskapet, men det må stilles en garanti på 20 % av lånet, gjerne fra eier eller investor, noe som gjør at risikodisponeringen er tilnærmet 50/50 mellom privat kapital og Innovasjon Norge.

Skalering og vekst

Norge trenger flere bedrifter som har ambisjoner om å vokse seg større. For å oppnå dette er selskapet avhengig av å få tilført ny kompetanse og kapital for å kunne rette seg mot nye og internasjonale markeder, spisse sine konkurransefortrinn, skalere kundedatabasen og utvide med flere produkter eller tjenester.

Innovasjonslån

Innovasjonslån kan benyttes til toppfinansiering (inntil 50 % av kapitalbehovet) der bedriften ikke har, eller bare delvis kan stille, tilfredsstillende sikkerhet. Dette kan dreie seg om etablering, videreutvikling eller omstilling med fokus på nyskaping, vekst og internasjonalisering. For å kvalifisere til innovasjonslån må prosjektet være både bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Innovasjonskontrakter

Innovasjonskontrakter er basert på forsknings- og utviklingssamarbeid, og har som formål å utvikle et nytt produkt eller en løsning som ikke tilbys i markedet. Partene i Innovasjonskontrakten er en bedrift som utvikler produktet/løsningen og en kunde som har behov for løsningen som utvikles.

Andre finansieringsordninger: 

Presåkornkapital

Presåkornkapital går ut på at Innovasjon Norge tilbyr rentefrie lån til utvalgte gründermiljøer som de igjen skal investere i oppstartbedrifter yngre enn fem år. Presåkornkapitalen skal matches med et minst like stort beløp fra private investorer, og oppstartbedriftene skal tilføres kompetanse.

Såkornfond

Såkornfondene er private investeringsselskaper og forvaltes på kommersiell basis. Fondene er en aktiv eier og bidrar med bred kompetanse, erfaring og stort nettverk. Et såkornfond går inn med egenkapital i små bedrifter som befinner seg i en tidlig utviklingsfase og er under fem år. Målsetningen er å drive frem internasjonalt konkurransedyktige vekstforetak i tidlig fase over hele landet, og dermed skape vekst og kompetansebaserte arbeidsplasser.

Distriktrettet finansiering

Innovasjon Norge har et mål om etablering over hele landet. I enkelte distrikt, basert på regionale føringer, vil derfor tilskudd kunne tilbys selv uten at bedriften møter alle kriterier for nyhetsverdi. Kontakt Gründertelefonen dersom du etablerer selskap i distrikt og ønsker informasjon om du kan være i posisjon for tilskudd.  Det finnes også andre finansieringsmuligheter i en rekke distrikter, sjekk med ditt lokale næringsapparat.

Kulturell og kreativ næring

Regjeringen har gitt Innovasjon Norge et oppdrag å iverksette 5 tiltak rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring; kompetanseprogrammet Bygg Bedrift, eksportprogrammet Arkitektur ut i verden, Investorforum/Angel Challenge for kreativ næring, egen kø for Bedriftsnettverk samt for lån og garanti. Alle de 5 forskjellige tiltakene har forskjellige kriterier, men felles for alle er at bedriften som søker må ha både en ambisjon om å vokse samt et godt potensiale for å lykkes.

Næringsvirksomhet basert på fremstilling av kulturelle uttrykk som (1) arkitektur, (2) dataspill, (3) design, (4) film, (5) litteratur, (6) musikk, (7) reklame, (8) trykte medier, (9) TV og radio, (10) visuell kunst og (11) utøvende kunst inngår i betegnelsen kulturell og kreativ næring. Målet er å øke norske bedrifters og investorers investering i kulturelle og kreative produkter og tjenester, rettigheter og talenter, samt utvikle vekstkraftige bedrifter som omsetter kulturelt og kreativt innhold nasjonalt og internasjonalt.

Skattefunn

Skattefunn er ikke Innovasjon Norges virkemiddel men en viktig finansieringskilde for mange oppstartselskaper. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling kan søke om Skattefunn og få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret

Bedrifter med løsninger som retter seg mot miljøteknologi, bioøkonomi eller bioenergi kan søke på disse ordningene.

Finansiering for energi og miljø

Ordningene tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg, og gir bedriftene mulighet for å prøve ut og vise fram sine løsninger slik at produktene blir mest mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene.