Har du mottatt tilskudd?

Har du mottatt Markedsavklarings- eller Kommersialiseringstilskudd? Her finner du svar på de oftest stilte spørsmål knyttet til tjenestene.

Hvordan får jeg utbetalt tilskuddet?

Markedsavklaringstilskudd

Tilskuddet utbetales i 2 omganger.

 • Første 50 % ved aksept og dokumentasjon av eventuelle særvilkår

 • Siste 50 % ved prosjektets slutt, etter skriftlig anmodning fra søker. På Min Side fyller du også ut sluttrapporten. Herfra laster du også ned, fyller ut, signerer og laster opp prosjektregnskapet.

  Prosjektregnskapet skal signeres av regnskapsfører eller revisor. 

Kommersialiseringstilskudd

Tilskudd i fase 2 kan utbetales i 3 omganger. Inntil 50 % av tilskuddet utbetales forskuddsvis når følgende dokumentasjon foreligger:

 • Akseptert og underskrevet tilbudsbrev
 • Skriftlig bekreftelse på at prosjektet er igangsatt som planlagt
 • Dokumentasjon på at eventuelle "særvilkår" i vedtaket er oppfylt
 • Dokumentert finansiering
 • Utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker

Ytterligere 30 % av tilskuddet kan utbetales når minst 50 % av de totale prosjektkostnadene er påløpt. Dette må dokumenteres gjennom følgende:

 • Prosjektregnskap bekreftet av revisor/regnskapsfører
 • Dokumentasjon for at prosjektet følger forutsatt fremdriftsplan
 • Dokumentasjon som viser hvordan påløpte kostnader er finansiert.

Ved sluttutbetaling skal det foreligge prosjektregnskap bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører, samt:

 • Dokumentasjon som viser hvordan påløpte kostnader er finansiert
 • Skriftlig sluttrapport som beskriver planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter måloppnåelse og en vurdering av nytten.

Hvordan skal prosjektregnskapet se ut?

Prosjektregnskapet settes opp etter samme mal som det du finner i tilsagnsbrevet.
Kostnadene i prosjektet samles under postene som er godkjent. Sluttprosjektregnskap og eventuell delprosjektregnskap skal attesteres av regnskapsfører/revisor. Er det store avvik på postene som er godkjent så må dette kommenteres spesielt i sluttrapporten.

Hvordan dokumentere prosjektfinansieringen?

Når du søkte på etablerertilskudd beskrev du hvordan prosjektet skulle fullfinansieres, for eksempel gjennom eget arbeid, private midler, annen offentlig finansiering, banklån, over drift etc. Når vi ber om dokumentasjon på finansieringen ved delutbetaling og sluttutbetaling, er det vi spør etter en bekreftelse fra deg på om den finansieringsplanen vi har gitt vår tilslutning til fortsatt er aktuell, eller om det har skjedd endringer som vi bør bli informert om.

Hvordan dokumenterer jeg eget arbeid/egne timer i prosjektet?

Eget arbeid skal dokumenters med timelister og eget godkjent arbeid skal bokføres som en kostnad i regnskapet i selskapet. Denne kostnaden må være i samsvar med førte timelister på prosjektet multiplisert med timesatser som Innovasjon Norge kan godkjenne.

NB! Gjelder bare Kommersialiseringstilskudd.

Hvilken timesats skal jeg legge til grunn for eget arbeid?

For regnskapspliktige selskap kan Innovasjon Norge kun godkjenne "eget arbeid" som er avtalt lønn som regnskapsføres. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimalt 600 kroner pr. time, og det kan maksimalt tas med 1.850 timer pr år. For enkeltpersonforetak kan vi godkjenne eget ulønnet arbeid, med en timesats på maksimalt 350 kroner.

NB! Gjelder bare Kommersialiseringstilskudd.

Hva skal sluttrapporten inneholde?

Markedsavklaringstilskudd

I sluttrapporten bør du få med en kort beskrivelse av de markedsaktiviteter som er gjennomført i prosjektet, på hvilken måte du har testet din idé/løsning og for hvilke kundesegmenter? Hva ble resultatet, altså hva fant du ut mht. kundesegment, kundebehov, idé/løsning, betalingsvilje, markeds- og vekstpotensial? Det er viktig at du som har mottatt tilskudd til markedsavklaringsaktiviteter gjør en egenvurdering av hvor god markedsavklaringen er. Sluttrapporten skal også si noe om vegen videre. Sluttrapporten leveres via Min Side.


Kommersialiseringstilskudd

Sluttrapporten skal gi en kort beskrivelse (gjerne 1 A4 side) av de kommersialiseringsaktivitetene som er gjennomført i prosjektet og resultatet av disse, herunder valg av forretningsmodell og hvorfor denne ble valgt. Gi også en kort beskrivelse av veien videre.

Hvordan dokumentere nyhetsverdi?

Når du har fått Markedsavklaringstilskudd, er ideen din vurdert som innovativ. Det kan likevel være smart å gjøre søk for å bli bedre kjent med konkurrentene slik at du kan posisjonere deg bedre i markedet. Husk å sjekke varemerke og domene også!

Les tips om hvordan gjøre undersøkelser rundt nyhetsverdi

For å dokumentere nyhetsverdien kan du for eksempel i søknadsprosessen legge ved lenker til de 5 funn du har gjort som du mener er nærmest din løsning og/eller sette opp en liste over dine 5 nærmeste konkurrenter. Dette vil gi et grunnlag for å se hvordan din løsning differensierer seg fra det som allerede eksisterer i markedet.

Hvordan og av hvem bekreftes prosjektregnskapet?

Tilsagnsbrevet definerer hvilke kostnader som støttes i prosjektet. Vi trenger en bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører hvor de skriver at kostnadene er regnskapsført og anvendt i henhold til tilsagnet, før delutbetaling eller sluttutbetaling kan foretas. Eventuelle differanser av betydning må beskrives i prosjektets sluttrapport og må godkjennes av Innovasjon Norge.

Hvordan dokumentere markedsaksept?

Markedsaksept kan dokumenteres ved for eksempel å vise til konkrete resultater fra markedsundersøkelser og kundeintervjuer, crowdfunding-kampanjer, eller ved å legge frem dokumentasjon på uttalelser eller forpliktelser fra kunder eller partnere.

Forpliktelser kan, for eksempel, være i form av signerte intensjonsavtaler om videre samarbeid, registrering av forhåndskjøp osv.

Det sentrale er å vise til at noen ønsker å bidra med ressurser i den videre utviklingen av prosjektet. Med ressurser mener vi for eksempel penger, kompetanse, eller tilgang til nettverk.

Betalingsvilje underbygges også ved å vise til konkrete testresultater.

Hvordan forholder jeg meg til MVA (merverdiavgift)?

Innovasjon Norge kan ikke finansiere midlertidige kapitalutlegg som merverdiavgift (MVA). MVA kan dermed ikke godkjennes som en del av grunnlaget for tilskuddet. Til informasjon så godkjennes det fradrag for betalt MVA de siste 3 årene forut for MVA-registrering.

Jeg er ferdig med markedsavklaring, hva gjør jeg nå?

Dersom markedsavklaringen har gitt deg et godt grunnlag for å gå videre med din forretningside, anbefaler vi deg å ta kontakt med en rådgiver på ditt lokale Innovasjon Norge kontor for å diskutere veien videre og muligheter for videre oppfølging.

Sjekk også ut arrangementskalenderen for aktuelle tilbud for gründere.

Er etableringstilskuddet skattepliktig?

Tilskuddet er skattepliktig inntekt og må inntektsføres av mottaker.

Hvilken selskapsform skal jeg velge?

Innovasjon Norge har ingen formelle krav til selskapsform, men vi anbefaler at man gjør en god vurdering av hvilken selskapsform man skal velge ved oppstart. Det kan være både kostbart og tidkrevende å endre selskapsform underveis, og vi ser at det oftest er mest hensiktsmessig å opprette et AS allerede fra start.

Kan jeg søke Markedsavklaringstilskudd og Kommersialiseringstilskudd samtidig?

Du kan ikke søke på begge tilskudd samtidig.

Kan jeg søke Kommersialiseringstilskudd uten å gå via Markedsavklaringtilskudd?

Ja! Kan du dokumentere markedsaksept, nyhetsverdi og sannsynliggjøre vekstpotensial, kan du søke direkte om finansiering til kommersialiseringsaktiviteter. Man må altså ikke gå gjennom en tilskuddsfinansiert markedsavklaring for å søke finansiering til kommersialisering.

Kan jeg få utsettelse dersom prosjektet varer lenger enn først antatt?

Du kan søke om å få utsatt utbetalingsfristen ved behov. Dette gjør du ved å sende en e-post til din rådgiver i Innovasjon Norge der du gir en kort redegjørelse for status og årsak til behov for fristforlengelse, samt forslag om ny utbetalingsfrist.

Hvordan dokumentere at særvilkåret om tilførsel av ny kapital er oppfylt?

Ved eventuelle særvilkår må disse dokumenteres før første utbetaling kan skje.  Lån eller innbetalt egenkapital dokumenteres ved hjelp av generalforsamlingsprotokoll, samt en bekreftelse på innbetaling fra revisor, regnskapsfører eller bank.  Dette er samme dokument som må sendes til Brønnøysundregistrene ved melding om kapitalforhøyelse.

Hvordan kan jeg fortelle om idéen min uten at noen stjeler den?

For å få gode tilbakemeldinger fra markedet, må du dele informasjon om din forretningside. Tips om hvordan du kan dele konfidensiell informasjon på en god måte, finner du her:

Fortrolighetsavtale: Slik kan du dele konfidensiell informasjon

 

Bør jeg beskytte idéen min?

Patent? Designregistrering? Hemmelighold? Hva er rett for deg og din idé? På http://www.innovasjonnorge.no/ipr finner du informasjon om hva som er forskjellen på de ulike formene for beskyttelse og noen tips om hva du bør tenke på.

Hvem kan hjelpe meg i IPR spørsmål?

Har du mottatt Tilskudd til markedsavklaring eller kommersialisering? Her finner du svar på de oftest stilte spørsmål knyttet til tjenestene.

Innovasjon Norge har rådgivere som kan gi deg konkrete råd og hjelper deg å innhente riktig informasjon, slik at du kan ta bedre beslutninger om beskyttelse og forretningsmessig utnyttelse av dine immaterielle rettigheter. Finn din IPR-rådgiver