SKOG22 - bakgrunn for arbeidet

SKOG22 ble først lansert i Meld. St. 39 (2012-2013) "Mangfold av vinnere", som ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg i juni 2013. Denne meldingen ble ikke fremmet for Stortinget. I regjeringen Solbergs plattform nevnes skognæringen spesielt og det pekes på at det er behov å utvikle en "strategi for den skogbaserte verdikjeden".

Dette innebærer at det bred og tverrpolitisk enighet om å bidra til utvikling av en konkurransedyktig skognæring. Bakgrunnen for SKOG22 er at skognæringen står overfor store utfordringer. Lav økonomisk vekst som følge av den globale finanskrisa, redusert konkurranseevne og lavere etterspørsel etter trykkpapir har ført til redusert etterspørsel etter trebaserte produkter, særlig papir og cellullose.

Situasjonen i dag er preget av nedleggelse av kapasitet i treforedlingsindustrien, svekket avsetning av flis fra sagbrukene til treforedlingsindustrien og rammebetingelser som gir svak konkurranseevne internasjonalt. Det er derfor et stort omstillingsbehov, særlig i treforedlingsindustrien, men også i øvrige deler av norsk skognæring.

Den norske skognæringen opererer i et internasjonalt marked både når det gjelder råstoff og ferdigvarer. Den umiddelbare konkurransearenaen er det nordiske tømmer, flis og ferdigvaremarkedet. Ferdigvaremarkedet omfatter i første rekke trelastmarkedet. Dette markedet kjennetegnes blant annet av at det er ulike konkurransevilkår mellom de ulike landene. Norsk skognæring har trolig de dårligste konkurransevilkårene i denne sammenheng.

Skogen i Norge har hatt en betydelig vekst de siste 50 årene. En årlig tilvekst på mellom 20-25 mill kbm og en avvirkning på rundt 10 mill kbm har bidratt til en stående kubikkmasse på rundt 800 mill. Samtidig er det beregnet at det årlige uttaket innenfor et bærekraftig forvaltingsregime kan være i størrelsesorden 15-17 mill kbm. Dette innebærer at store fornybare ressurser kan tas ut og eventuelt foredles.

Det er et økende miljøfokus innenfor de fleste markedsområder. Klimautfordringen og overgang til en mer biobasert økonomi er sentrale drivere i denne utviklingen. Dette gir nye muligheter for produkter basert på et fornybart råstoff. Dette omfatter alt fra trebaserte byggesystemer, dissolving/viskose, bioplaster, trefiberbasert for og biofuel. SKOG22 skal være en helhetlig strategi for skognæringen.

Den skal omfatte konkurransevilkår, forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling i tillegg til andre virkemidler og tiltak av betydning for næringens konkurranseevne. Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsnæringen, økt lønnsomhet og bidra til utvikling av en mer bærekraftig nasjonal økonomi.