Hordaland

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, behandler søknader fortløpende

Prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

 • Søknader fra bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og syssel-setting fra bruket
 • Prosjekter som innebærer økt matproduksjon, der det er et marked
 • Det skal være godt samsvar mellom gården sine egne arealer, lokalisering av de disponible arealene, kvotegrunnlag og investeringen sitt omfang
 • Søkere som ikke har fått støtte tidligere
 • Prosjekter som omfatter omlegging fra båsdrift til løsdrift
 • Ombygging til melkerobot
 • Med bakgrunn i markedssituasjonen vil vi:
  • prioritere lønnsomme prosjekter for ammekuproduksjon
  • begrense finansieringen av antall sauesaker
  • prioritere nyplanting av frukt

Bygdenæring

 • Prosjektet må føre til utvikling eller omstilling av eksisterende landbruksvirksomhet.  For nyetableringer kan det gis etablerertilskudd når landbrukseiendommen har et tilfredsstillende verdiskapingspotensiale.
 • Ved svak landbrukstilknytning vil tiltak med høy grad av nyskaping og verdiskaping prioriteres

Ikke prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Prosjekter som gjelder nyetablering eller utvidelse innen egg, kylling eller smågris. Slaktegrisprosjekter kan vurderes dersom det foreligger leveringsavtale for smågris
 • Investeringer som innebærer fortsatt drift i båsfjøs
  • Tiltak av vedlikeholdspreget karakter
  • Redskapshus, kjøretøy eller lett omsettelig driftsutstyr
  • Livdyrkjøp

Bygdenæring

 • Generell utleievirksomhet
  • Tradisjonell forretningsmessig tjenesteyting uten vesentlig nyskaping
  • Handelsvirksomhet med innkjøpte varer
  • Entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg

Utmåling

Generelt

På grunn av begrensede rammer kan tilskudd avkortes eller avslås med bakgrunn i prioritering eller samlet rammesituasjon.

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

 • Vanligvis 50-75 % støtte av godkjente kostnadsoverslag

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

 • Vanligvis 50-75 % støtte av godkjent kostnadsoverslag

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

 • For alle saker, maksimalt kr 1 500 000 i tilskudd. 
 • Ved vesentlig bruk av tre som byggemateriale kan det gis ekstra tilskudd med inntil kr 100 000.
 • Husdyrsaker: Inntil 30 % tilskudd,
 • Planting av frukt: Inntil 30 % tilskudd
 • Tilleggsnæringer: Inntil 20 – 25 % tilskudd

 Tilskudd ved generasjonsskifte (søkere under 35 år, tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring)

 • Søkere som har overtatt en landbrukseiendom de siste 5 år kan innvilges en noe høyere tilskuddsprosent til investeringer enn hva som ellers ville blitt gjort.