Nordland

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

Nybygging og oppgradering av driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold er høyt prioritert.

Bygdenæring

Satsingsvillige gårdbrukere med gode foretningsideer er velkomne til å søke.

Ikke prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

  • Nyetablering og kapasitetsøkning innen egg- og smågrisproduksjon.
  • Redskapshus, samt vedlikeholdspregede prosjekter.
  • Mindre prosjekter, der støtte fra Innovasjon Norge ikke er nødvendig for å realisere prosjektet.

Bygdenæring

  • Prosjekter innenfor trav, ridesenter etc.
  • Generell utleievirksomhet
  • Handelsvirksomhet basert på innkjøpte varer.
  • Mindre prosjekter, der støtte fra Innovasjon Norge ikke er nødvendig for å realisere prosjektet.

 Utmåling

 Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

Til forberedelse og etablering av ny virksomhet, kan det gis tilskudd inntil 75 % av kostnadsoverslag. Tilskuddet er begrenset oppad til kr. 600 000. 

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

Tilskudd til bedriftsutvikling kan gis med inntil 50 % av kostnadsoverslag. For ungdom under 35 år og kvinner, kan det gis tilskudd til bedriftsutvikling inntil 75 % av kostnadsoverslag.

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

  • Tradisjonelt landbruk: Investeringstilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd pr prosjekt kr. 2 millioner.
  • Bygdenæringer: Investeringstilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag.

Tilskudd ved generasjonsskifte (søkere under 35 år, tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

Tilskudd ved generasjonsskifte kan det gis tilskudd med inntil 50 % for menn og 70 % for kvinner, av godkjent kostnadsoverslag.