Troms

Søknadsfrist

 • Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling

Prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Etablering og oppgradering av fjøs og driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold.
 • Investeringer og oppgradering innen hagebruk; friland, frukt, bær og veksthus.
 • Andre tiltak og fornyelse innen lønnsom husdyr- og planteproduksjon kan vurderes.

Bygdenæring

 • Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling.
 • Landbruksbasert reiseliv.
 • Inn på tunet.
 • Næringsutvikling innen urbant landbruk.

Ikke prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

 • Nyetablering og kapasitetsøkning innen egg, kylling og smågrisproduksjon.
 • Tradisjonelle lager, redskapsrom og verksted.
 • Mindre prosjekter; det er ingen nedre kostnadsgrense, men støtte fra Innovasjon Norge skal ha stor betydning for eventuell gjennomføring av prosjektet.

Bygdenæring

 • Generell utleievirksomhet.
 • Utleie av stallplasser, ridesentervirksomhet, golf og kennel o.l. som drives selvstendig uten tilknytning til gårdsdrift eller drives i større målestokk med tilknytning til gårdsdrift
 • Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting uten vesentlig nyskaping.
 • Handelsvirksomhet på innkjøpte varer.

 

Utmåling

Generelt                                                                                                                   

På grunn av knappe rammer, kan også prosjekter innen de prioriterte områdene få avslag.

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/tilleggsnæring)

Inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Bedriftsutvikling (tilleggsnæringer)

Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. 

For foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av personer under 35 år eller av kvinner kan det gis inntil 75 % tilskudd.

Investeringer (tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer)

35 % av godkjent kostnadsoverslag.

Tilskudd ved generasjonsskifte (søkere under 35, tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer)

Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag for kvinner. 
Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag for menn.