Marin og sjømat

Driver du med fiskeri og havbruk, eller leverer teknologi og tjenester til marin næring? Kan du bidra til en bedre utnyttelse av marint råstoff? Da har vi tjenester for deg.

Løsningene på mange av de globale utfordringene ligger i havet og det er viktig med en helhetlig og bærekraftig utnyttelse av ressursene. Vi jobber for en bedre utnyttelse av marint råstoff i Norge. Vårt mål er å øke verdien av eksisterende forretningsområder og legge grunnlaget for nye varestrømmer basert på marine ingredienser som kan benyttes til alt fra fôr, helsekost og medisiner, til energi og plast.

Vi hjelper deg med forbedret produktivitet, innovasjon og markedsorientering! 

Fokusområder:

  • Sjømatbedrifter: Vi støtter bedrifter i alle ledd i verdikjedene for sjømat, fra fartøy og oppdrettsanlegg til marked og kundetilpasning.
  • Leverandører av teknologi, tjenester og kunnskap for utnyttelse av havrommet: Vi kan bidra til videreutvikling og markedstilpassing for å sikre at norske leverandører har relevant teknologi og kunnskap tilpasset ulike markedsbehov
  • Nye marine næringer: Du kan få bistand til utvikling, produksjon og lansering av produketer basert på alger, dyre- og planteplankton, krepsdyr og bløtdyr. Eller til utvinning av ulike spesialprodukter basert på marine oljer, proteiner og karbohydrater fra dagens marine verdikjeder.
  • Fiskeflåten: Vi bidrar med finansiering av den norske fiskeflåten. Fornyelse er viktig både for å redusere utslipp til luft og sjø, og for å sørge for best mulig behandlig og utnyttelse av fangsten.