Havfisketurisme - en lønnsom vekstnisje

Havfiskebedrifter er lønnsomme, viser denne rapporten som avdekker årsaker og sammenhenger som kan forklare lønnsomhet og vekst for havfiskebedrifter i de fem nordligste fylkene i Norge. Rapporten viser at havfiskebedriftenes verdiskaping økte med over 20 prosent fra 2009 til 2011.

/Global/Reiseliv/FORSIDE%202%20Rapport%20Havfisketurisme-%20regnskapsanalyse%202013%20-pdf-1.jpg
Sett under ett klarer de utvalgte havfiskebedriftene seg godt, sammenlignet med næringslivet generelt og andre reiselivsbedrifter.

Havfiskebedriftene i denne undersøkelsen har hatt en sterk verdiskapingsvekst, hvor bedriftenes verdiskaping økte med over 20 prosent fra 2009 til 2011, og synes å ha økt verdiskapingen ytterligere i 2012.

Rapporten viser at de utvalgte havfiskebedriftenes verdiskapingsvekst har vært sterkere enn i samtlige referansegrupper i undersøkelsen. De utvalgte bedriftene har også en relativt høy arbeidsproduktivitet sammenlignet med lignende bransjer.

Mellom fem til seks havfiskebedrifter fra hvert fylke

Utvalget er for lite til å oppnå statistisk signifikante resultater, så analysen er av kvalitativt art og peker på tendenser og eventuelle årsaker til lønnsomhet. For å kartlegge informasjon om bedriftene og referansegruppene har rapporten benyttet Menons regnskapsdatabase. Databasen inneholder eierskaps-, regnskaps og aktivitetsinformasjon for alle bedrifter i norsk næringsliv som er registrert i Brønnøysundregistrene fra 1992 til 2012. Bedriftene som analyseres er valgt ut av Innovasjon Norge på bakgrunn av antatt representativitet, og utvalget inkluderer fem til seks havfiskebedrifter fra hvert av de fem nordligste fylkene.