Turistfiske i sjø

Denne rapporten er utarbeidet  av en partssammensatt arbeidsgruppe. Formålet har vært å gjøre en vurdering av mulige forvaltningstiltak overfor næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø.

/Global/Reiseliv/FORSIDE%20Rapport_juni2011_Turistfiske-1.jpg
I de senere årene har turistfiskenæringen vokst betraktelig og utviklet seg til å bli en etablert næring mange steder langs kysten. Vi har imidlertid ingen gode anslag på hvor stor del av det samlede uttaket fra havet som kan relateres til denne næringen.

Forvaltningen har derfor et behov for mer kunnskap om det ressursuttaket i sjøen som denne næringen bidrar til. Uavhengig av hvor stort dette uttaket er, er det slik at alle som beskatter av våre felles ressurser har et medansvar for at uttaket foregår på en bærekraftig måte.

Lønnsom og bærekraftig drift

Arbeidsgruppen har vurdert flere mulige tiltak overfor turistfiskenæringen. Tiltakene har som siktemål å bidra til bedre ressursforvaltning, gjennom kartlegging og kontroll av næringen. Dette vil styrke den organiserte delen av næringen og bidra til at den også i fremtiden kan drives på en lønnsom og bærekraftig måte. Tiltakene retter seg i hovedsak mot turistfiskebedriftene som baserer sin næringsutøvelse på høsting fra en begrenset nasjonal fellesressurs.