Reiselivsundersøkelsen 2012

Formålet med Reiselivsundersøkelsen 2012 var å få mer kunnskap om norske museers tilstedeværelse på nett og omfang av online salg, samt å måle interessen for å delta i et felles nettverk for økt synlighet og booking.

Videre ble status for samarbeidet med lokale destinasjonsselskap kartlagt. Gjennomført av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke i samarbeid med Norges museumsforbund (NMF), og med finansiering via Innovasjon Norges Bedriftsnettverksordning. 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden medio mai – medio juni. En svarprosent på 42 % (79 av 186 museer) kan karakteriseres som svært bra for denne typen undersøkelser.

Resultater fra undersøkelsen er:

Museenes tilstedeværelse på Internett Resultatene viser at omtrent alle, 97 %, har egen hjemmeside. Mange (89 %) har også Facebook-konto, og vel 1/3 oppgir å ha Twitter- og YouTube-kontoer. 23 % har egen blogg, mens egen app for mobil og nettbrett foreløpig er lite utbredt. Bruk av analyseverktøy (som Google Analytics) bekreftes av 29 (37 %). Dette må karakteriseres som lavt tatt i betrakting av at omtrent alle har egen hjemmeside.

Online salg på egne hjemmesider eller i andre kanaler: Er lite utbredt, og gjelder primært salg av billetter og da gjennom andre kanaler. Her oppgir 19 av de 79 respondentene at de selger billetter gjennom Billettservice og Billettluka, og 15 gjennom destinasjonsselskap.

Det manuelle salget: Skjer primært via e-post, skranke og telefon. Vel 40 % svarer at de er interessert i å digitalisere noe av de manuelle kanalene, og like mange svarer "Vet ikke". Det er størst interesse for online løsninger for salg fra museumsbutikken (35 %), inngangsbilletter til individuelle (25 %), faste, guidede turer (23 %), samt opplegg for skoleklasser og spesialguidede turer, begge 22 %.

På spørsmål om man opplever kø/ventetid ved billettkjøp eller andre typer produkter/ tjenester bekrefter halvparten at dette skjer, og da primært ved kjøp av inngangsbilletter, men også i forbindelse med arrangementer og kiosk/butikksalg.

Engasjement i forhold til lokale destinasjonsselskaper: De fleste (86 %) bekrefter at de er medlem i det lokale selskapet. Videre opplyser 17 (22 %) at de har styreverv og 9 deltar i markedsråd, styringsgrupper o.l. På spørsmål om destinasjonsselskapet benytter Tellus Destinator som database for innhold svarer 24 (31 %) "Ja", 12 svarer "Nei", mens over halvparten svarer "Vet ikke" eller har ikke svart. Innlegging av innholdet om museene i databasen gjøres i størst grad av destinasjonsselskapet (44 %), men det kan også skje i fellesskap av både av museet og selskapet (22 %). 9 % av museene har fått tilgang og gjør alt selv. Over halvparten svarer at de har deltatt på felles aktiviteter med destinasjons-selskapene, og dette har i hovedsak vært samarbeid om markedsføring, annonsering og messedeltakelse, kurs og møter. På spørsmål om destinasjonsselskapet har gjennom-ført Innovasjon Norges vertskapskurs bekrefter 23 % dette, mens 12 % svarer "Nei" og 56 % "Vet ikke". På spørsmål om hvor fornøyd man er med samarbeidet med destinasjonsselskapene gis en skår på 3,6 (skala 1-5).

Interessen for å delta i felles museumsnettverk for å bli mer synlig og bookbare på nett: Må kunne sies å være høy; 26 (33 %) svarer ubetinget "Ja", og hele 45 (57 %) svarer "Kanskje, men trenger mer informasjon først".