Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Hva koster kursene?


   Innovasjon Norge finansierer 50% av PLP-kursene. Omstillingsorganisasjonen er oppdragsgiver. Omstillingsorganisasjonen søker Innovasjon Norge om medfinansiering.

   22.09.2016

  • Implementering og bruk av omstillingsplanen


   I gjennomføringsfasen skal den vedtatte omstillingsplanen realiseres. Omstillingsorganisasjonen disponerer omstillingsmidlene og har det operative ansvaret for å iverksette, følge opp og evaluere omst...

   20.09.2016

  • Hva er resultatene av kompetanseprogrammet?


   Kundeundersøkelse for deltakerbedriftene Handlingsplan for videre tiltak i hver enkelt deltakerbedrift Hevet servicenivå i deltakerbedriftene Hevet servicenivå  på tettstedet generelt

   20.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   Kompetanseprogrammet gjennomføres over 5 dager fordelt på tre samlinger i tre påfølgende måneder. 1. SAMLING (2 dager) Hva skjer i din bransje; handel, service, hotell, restaurant, turisme, etc. Strat...

   20.09.2016

  • Mer om forprosjektet


   Målet med forprosjektet er å utrede, forankre og anbefale konkrete forbedringstiltak. Anbefalingene skal også omfatte organisering og ressursbehov. Forprosjektrapporten skal videre gi råd om hvordan a...

   18.11.2016

  • Hva koster det?


   Forstudien har en anslått kostnadsramme på kr. 200.000 eks. mva. og reisekostnader. Arbeidsmengden for ekstern konsulent anslås til ca. 18–20 dagsverk for ekstern rådgiver. Omstillingsområder kan søke...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   I praksis ledes og gjennomføres omdømmeprosjektet av en ekstern  konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal  organiseres i faser i tråd med PLP. Tidsrammen for forstudiefasen e...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet Omdømmebygging for?


   Innovasjon Norge tilbyr Omdømmebygging som et verktøy til  omstillingskommuner som opplever at de sliter med et svakt omdømme, som  gjør det vanskelig å snu negativ utvikling i kommunen/regionen. Med ...

   20.09.2016