Søk

 • Alle kategorier (7984)
 • Ansatt (734)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (305)
 • Tjenester (207)
  • Bankrisiko


   Banker spiller ofte en avgjørende rolle for bruk og gjennomføring av ulike betalingsbetingelser i internasjonal handel, særlig i forbindelse med remburs, dokumentinkasso, garantier og eksportfinansier...

   01.06.2012

  • Direct collection - elektronisk dokumentinkasso


   Direct collection er en form for elektronisk dokumentinkasso. Den forutsetter at selger har en elektronisk direkte kobling til sin bank (online connection). Etter at selger og kjøper har blitt enige o...

   01.06.2012

  • Dokumentinkasso - begrensninger


   Sett fra eksportørens synsvinkel har dokumentinkasso del begrensninger. Disse begrensningene viser seg særlig i forhold til remburs: Når kjøper ikke vil betale (Documents Against Payment) eller vil ik...

   01.06.2012

  • Fordeler med dokumentinkasso


   Fordelene med dokumentinkasso er, stikkordsmessig: Kjøper får ikke tilgang til varene uten betaling eller aksept av veksel Spesielt ved sjøtransporter og omsettelige sjøfraktdokumenter - adressert til...

   01.06.2012

  • Oppdragsbrevet - en sjekkliste


   Oppdragsbrevet fra eksportør til banken er et viktig grunnlag for at dokumentinkasso skal virke etter sin hensikt. Dette er en instruks til de andre partene og er derfor arbeidsgrunnlaget for hvordan ...

   01.06.2012

  • Bankgarantier - praktiske tips


   Fornuftig brukt gir bankgarantier en rekke sikringsmuligheter for eksportør og importør. Under finner du en sjekkliste og praktiske tips for bruk av bankgarantier. 1.  Bankgarantier er en sikringsform...

   01.06.2012

  • Betalingssted


   Når vi snakker om betalingssted sikter vi til hvor rembursen er betalbar. Det vil i praksis si hvor: forpliktende granskning av rembursdokumenter finner sted utbetalingen under rembursen finner sted R...

   01.06.2012

  • Remburs og tidsfrister


   Remburs er et mye brukt betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Et viktig kjennetegn ved rembursen er kravene til å presentere forlangte handelsdokumenter i riktig form, innenfor fastsatte ...

   01.06.2012