Signert: - Bare sett begynnelsen

Norsk næringsliv er preget av små- og mellomstore bedrifter og nærhet til råvarer som olje og fisk. Vi har få store industrikonsern sammenlignet med andre land, og må kompensere for et høyt kostnadsnivå ved å være mer innovative og kostnadseffektive. Da må vi jobbe smart!

Gjennom forpliktende samarbeid blir bedriftene utfordret, strekker seg lengre, og kan realisere sitt verdiskapingspotensial. Klyngene er en god arena for dette. Vi har bare sett begynnelsen på at klyngesatsingen gir effekt.
 
Takket være toneangivende klynger som har vist vei, fått oppmerksomhet og utfordret øvrig næringsliv, akademia og virkemiddelapparatet, er det stadig fler som ser hvor viktig samarbeid i klyngen er for bedriftenes konkurranseevne og verdiskapingen i Norge. Det hjelper også godt med stadig nye bekreftelser på at klyngene bidrar til å mobilisere potensialet i og mellom bedriftene i eksisterende næringsliv. Mer av det! Innovasjon Norge har sammen med Forskningsrådet og Siva i over ti år stimulert til økt samarbeid, innovasjon og internasjonalisering gjennom programmene Arena og Norwegian Centres of Expertise. I sommer startet vi også opp Global Centres of Expertise, noe næringsministeren presenterte som ”Champions League”.
 
Uttrykket ”Champions League” understreker hvor viktig det er at deler av norskbasert næringsliv spiller på absolutt øverste nivå, og at klyngene har en viktig rolle i å bidra til dette. Derfor er Regjeringen også tydelig i sitt forslag til Statsbudsjett på at klyngesatsingen skal være prioritert. For virkemiddelapparatet er klyngesatsingen krevende og spennende. Vi ser at bedriftene gjennom samarbeid i klyngen blir utfordret til å strekke seg lengre, og kanskje inn på nye områder. Det er bra! Samtidig blir virkemiddelapparatet også utfordret. Det må vi tåle!
 
Forpliktende samarbeid er utfordrende, og da må også virkemiddelapparatet strekke seg for å møte næringslivets behov. Vi må erkjenne at samarbeid mellom bedrifter utover tradisjonelt kunde – leverandør forhold ofte er mer krevende, særlig når bedriften må gjøre ressursallokeringer som går utover kjernevirksomheten. Det krever tillit mellom partnerne, koordinering av innsats i forhold til øvrig aktivitet, vilje til å samarbeide og vilje til å gi fra seg styringsrett. Det gjør at samarbeidsprosjekter mellom bedrifter blir ferskvare og dermed mer sårbart.
 
Klyngene er strategisk viktig for den omstillingen av norskbasert næringsliv som vi nå er inne i. De bygger bro mellom bedriftene, og ut til andre miljøer nasjonalt og globalt. De bidrar til at det er attraktivt å være lokalisert i Norge. Det er avgjørende!
 
Signert; Anita Krohn Traaseth (tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge) - 15. desember 2014