Signert: - Klar for en katapult!

Det er et betydelig – og økende behov for sentre og anlegg der norskbasert næringsvirksomhet kan teste, simulere eller visualisere sin teknologi, sine komponenter, produkter, tjenester, prosesser eller løsninger.

I Norge er tilbudet imidlertid lite. Det bør vi gjøre noe med. Ved de store universitetene er det bygget opp fysisk infrastruktur, som i all hovedsak er rettet mot forskningsprosjekter. Det er bra, men dekker bare en liten del av behovet for bedriftene. Fremveksten av komplekse løsninger, strengere krav til funksjonalitet og kvalitet, og sterkere konkurranse øker behovet for å teste, simulere og visualisere. I mange bransjer er det allerede blitt en integrert del av innovasjonsprosessen, Høy innovasjonshastighet er i dag nødvendig for å opprettholde konkurransekraften.
 
Dermed blir næringslivets tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon av stor strategisk viktighet for konkurranseevnen og fremtidig verdiskaping i Norge. I virkemiddelapparatet har det vært en gryende erkjennelse av at vi bør ta en aktiv rolle på dette området. Det resulterte i en rapport fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva med forslag til hvordan virkemiddelapparatet kunne bidra.
 
Nærings- og fiskeridepartementet mottok rapporten tidligere i år, og har involvert andre departementer som også har interesse på området. I rapporten foreslår vi å etablere ordningen Norsk Katapult som skal stimulere til etablering og videreutvikling av næringsnære flerbrukssentre der bedrifter går sammen på eiersiden og/eller kan leie seg inn på kommersielle betingelser. Ordningen skal kunne avlaste med investeringsmidler til eiendom og utstyr, samt finansiere ressurser og kompetanse for oppstart og videreutvikling.
 
Forslaget er å støtte 6-8 større katapult-sentre/anlegg innenfor områder der Norge har, eller vil kunne ta en ledende posisjon, samt en portefølje på 10-15 mindre sentre/anlegg . Vi ser for oss 2-3 utlysninger med åpen konkurranse, og håper at den første allerede vil være i 2016. Vi er opptatt av at Norsk Katapult skal supplere, spille godt sammen med, og forsterke eksisterende ordninger som i noen grad finnes på området. Ambisjonen er å utnytte eksisterende virkemidler enda bedre, gjennom tett dialog mellom de relevante ordningene i virkemiddelapparatet og koordinering på strateginivå.
 
De tre virkemiddelaktørene har erfaring med samarbeid, ikke minst fra Norwegian Innovation Clusters-programmet. Dette vil være et godt grunnlag når Norsk Katapult, forhåpentligvis snart ser dagens lys. Vi mener det er viktig å komme raskt i gang for å bidra til raskere omstilling i norsk næringsliv. Utviklingen i næringslivet det siste året har bare forsterket dette behovet.
 
For ikke å miste tid startet Siva i sommer tre læringsprosjekter for å opparbeide erfaring med å velge ut og støtte opp om sentre og anlegg for testing, simulering og/eller visualisering. Behovet for omstilling i norsk næringsliv har antagelig bidratt til at departementene har lyttet ekstra interessert til vårt forslag. Vi har en god dialog, og venter i spenning på hva de bestemmer seg for.
 
Signert; Gaute Moldestad, seksjonsleder klyngeprogrammer, Siva - 29. september 2015