Hopp til innhold

Klynger, Katapulter og innovasjonsmiljøer utforsker Industri 4(2).0

Nærbilde av IBM maskin

Hva er Industri 4.0 og hva betyr det for våre bedrifter? Har vi noe å lære og kan vi knytte kontakter? Det var utgangspunktet for at Klyngeprogrammet med Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet arrangerte tur til München som er det mest relevante områder for industriell innovasjon i Europa.

Tyskland er det landet i Europa som ligger lengst fremme på å implementere industri 4.0, med ledende multinasjonale selskaper, system-integratører, klynger og industrimiljøer. Landet har den største produksjonen i Europa, målt som andel av brutto nasjonalprodukt. De tyske industrimiljøene viser også stor interesse for et økt eller nytt samarbeid mellom Norge og Tyskland på digitaliserinsfeltet og hvordan den kan danne en basis for erfaringsoverføring og mer kontinuerlig læring i begge retninger.

En innovasjon i seg selv er at en gruppe bestående av i overkant av 20 klynger, katapulter og andre relevante innovasjonsmiljøer sammen drar på en slik studie/koblingstur. Også Norsk Industri som representerer mer enn 2500 bedrifter i NHO systemet, var med som deltaker.

Gruppen fikk besøke IBM og fikk innføring i deres Watson IoT. Fabrikkbesøk hos Audi og Siemens imponerte de fleste både i størrelse og effektivitet. At man hos Audi kan produsere forskjellige biler med individuelle bestillinger på samme samlebånd, og at Siemens ved hjelp av digitale tvillinger kan går rett i produksjon uten testkjøringer av store nye produksjonslinjer er litt uvirkelig. Det var også møter med tyske klynger, FoU miljøer og representanter for Bayerske myndigheter hvor det ble orientert om deres arbeid og diskutert ev koblinger mellom norske og tyske aktører.

De to siste dagene ble det gjennomført tematiske besøk hos relevante tyske bedrifter og FoU institusjoner på områdene automatisert produksjon, sirkulærøkonomi og olje og gass/maritim.

Klyngeprogrammet ønsker å bidra til kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverk på langt mer enn klyngedrift. Denne turen er et godt eksempel på at det kan gjøres på andre temaområder. Videre et eksempel på at Innovasjons Norges utekontorer kan bistå i koblinger på strategisk viktige områder for norske klynger og bedriftene deres. På vegne av gruppen rettes en stor takk til Martin Nietz (manie@innovasjonnorge.no) ved vårt nyopprettede kontor i München for fantastisk hjelp i både forberedelse og gjennomføring. Takken rettes også til Siva med Bjørn Arne Skogstad som sto i spissen for det faglige innholdet.

Nå gjenstår det viktigste arbeidet; å ta med kompetansen hjem og initiere videre samarbeid med tyske aktører eller andre klynger/katapulter. Det er store muligheter til å initiere samarbeid med finansiering gjennom Horizon 2020 eller andre EU programmer. Innovasjon Norge og Forskningsrådet har gode rådgivere og virkemidler som kan hjelpe til med å finne rette partnere eller relevante utlysninger. Målet må være at norske virksomheter implementerer ny relevant teknologi slik at de kan møte framtidige konkurransekrav.