Utgått: Utlysning opptak til klyngeprogrammet 2019

Norwegian Innovation Clusters inviterer med denne utlysningen til opptak av klynger innenfor Arena og Arena Pro i en nasjonal konkurranse.

Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2019 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på opptak av nye klynger som skal få støtte fra programmet. Utlysningen er åpen for forslag innenfor:

  • Klynger som søker opptak i Arena
  • Klynger som søker opptak i Arena Pro

Programmet er i en endringsprosess som har medført at det i 2019 er en del forskjeller fra tidligere års utlysninger. Samtidig er det grunnstammen fra tidligere program videreført, og kriteriene er i hovedsak sammenlignbare med kriterier ved utlysning 2018.

Tilbudet til «modne klynger» er ikke ferdigstilt, og utlysningen omfatter ikke denne målgruppen.


Klyngeprogrammets formål

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling. Det er satt opp tre formål:


  • Øke innovasjonsevnen og verdiskapingen i bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet
  • Forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv
  • Øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonssystemer regionalt og nasjonalt


Gjennom finansiering, kompetansebygging og nettverksbygging bidrar klyngeprogrammet til å etablere og utvikle klyngene til å bli gode koblings- og en samhandlingsarena. Arena perioden benyttes til å etablere og iverksette de gode klyngene. Arena Pro perioden skal stimulerer klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena. Klyngens betydning økes gjennom at de i større grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til samarbeidsbaserte fellestiltak i klyngen. Målsettingen er å bygge gode miljøer som fortsetter arbeidet med egen driftsfinansiering når Arena Pro perioden er over.

Om utlysningen

Utlysningen er en nasjonal konkurranse med bakgrunn i en begrenset ramme for dette virkemiddelet. Programmet vil velge de søkerne som i størst mulig grad vurderes til å bidra til programmets formål.

Årets utlysning vil som i 2018 involvere regionalt nivå, for bedre å koordinere regionale prioriteringer med den nasjonale konkurransen, som klyngeprogrammets utlysning er.

Erfaringsmessig er det stor interesse for å bli tatt opp i klyngeprogrammet. Det er ikke ønskelig at søkere legger ned mer arbeid enn nødvendig i søknadsprosessen. Dette er et innspill vi har fått i utviklingsarbeidet med nytt revidert program. Det er laget en «Selvtest på modenhet», hvor søkeren oppfordres til grundig vurdere om de etterspurte elementene er på plass for å kunne nå opp i konkurransen. Klyngeprogrammet vil tilby kompetanse/rådgivning til de initiativene som mener de ikke er modne nok på søknadstidspunktet.

Med dette som bakgrunn vil det kun være en søknad som skal sendes inn til Innovasjon Norge. I år ber vi om at søkere sender inn:
Søknader om opptak i Arena
Søknader om opptak i Arena Pro
Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning. Det blir ikke utlysning på GCE-nivået/Modne klynger-nivået.

Frist for innsending av prosjektsøknader: 06.09.2019 kl. 16:00.

Søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

Informasjonsmøte for potensielle søkere avholdes 13. juni 2019 kl. 10:00 - 11:30 på Radisson Blue Gardermoen. Mulighet for individuelle møter vil være rett i etterkant på samme sted. Møtet vil bli streamet og lagt ut. Vedlagt følger nærmere informasjon om utlysningen, samt søknadsmaler og vurderingskriterier.